Wedding_0677.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1845張
交付張數 : 716張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北花園飯店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0003.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0152.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0164.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0179.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0217.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0238.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0310.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0321.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0325.jpg

Wedding_0330.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0333.jpg

Wedding_0336.jpg

Wedding_0344.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0350.jpg

Wedding_0356.jpg

Wedding_0357.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0366.jpg

Wedding_0369.jpg

Wedding_0371.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0377.jpg

Wedding_0385.jpg

Wedding_0388.jpg

Wedding_0390.jpg

Wedding_0400.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0408.jpg

Wedding_0422.jpg

Wedding_0426.jpg

Wedding_0427.jpg

Wedding_0430.jpg

Wedding_0435.jpg

Wedding_0436.jpg

Wedding_0443.jpg

Wedding_0446.jpg

Wedding_0447.jpg

Wedding_0450.jpg

Wedding_0451.jpg

Wedding_0453.jpg

Wedding_0454.jpg

Wedding_0456.jpg

Wedding_0459.jpg

Wedding_0462.jpg

Wedding_0464.jpg

Wedding_0465.jpg

Wedding_0468.jpg

Wedding_0469.jpg

Wedding_0471.jpg

Wedding_0473.jpg

Wedding_0477.jpg

Wedding_0480.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0488.jpg

Wedding_0489.jpg

Wedding_0492.jpg

Wedding_0495.jpg

Wedding_0498.jpg

Wedding_0503.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0511.jpg

Wedding_0513.jpg

Wedding_0526.jpg

Wedding_0528.jpg

Wedding_0532.jpg

Wedding_0533.jpg

Wedding_0540.jpg

Wedding_0553.jpg

Wedding_0557.jpg

Wedding_0558.jpg

Wedding_0562.jpg

Wedding_0576.jpg

Wedding_0579.jpg

Wedding_0582.jpg

Wedding_0593.jpg

Wedding_0608.jpg

Wedding_0623.jpg

Wedding_0626.jpg

Wedding_0631.jpg

Wedding_0634.jpg

Wedding_0660.jpg

Wedding_0675.jpg

Wedding_0677.jpg

Wedding_0685.jpg

Wedding_0689.jpg

Wedding_0693.jpg

Wedding_0702.jpg

Wedding_0708.jpg

Wedding_0713.jpg

Wedding_0714.jpg

Weddi.jpg