Wedding_0532.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2163張
交付張數 : 755張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 中壢南方莊園
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0004.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0050.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0068.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0085.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0090.jpg

Wedding_0093.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0108.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0148.jpg

Wedding_0152.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0186.jpg

Wedding_0195.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0211.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0249.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0265.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0298.jpg

Wedding_0310.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0321.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0367.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0386.jpg

Wedding_0387.jpg

Wedding_0394.jpg

Wedding_0397.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0419.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0441.jpg

Wedding_0447.jpg

Wedding_0450.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0455.jpg

Wedding_0458.jpg

Wedding_0459.jpg

Wedding_0463.jpg

Wedding_0465.jpg

Wedding_0468.jpg

Wedding_0470.jpg

Wedding_0473.jpg

Wedding_0474.jpg

Wedding_0479.jpg

Wedding_0481.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0485.jpg

Wedding_0486.jpg

Wedding_0489.jpg

Wedding_0495.jpg

Wedding_0497.jpg

Wedding_0504.jpg

Wedding_0506.jpg

Wedding_0511.jpg

Wedding_0516.jpg

Wedding_0518.jpg

Wedding_0519.jpg

Wedding_0527.jpg

Wedding_0531.jpg

Wedding_0532.jpg

Wedding_0540.jpg

Wedding_0543.jpg

Wedding_0545.jpg

Wedding_0548.jpg

Wedding_0550.jpg

Wedding_0554.jpg

Wedding_0559.jpg

Wedding_0565.jpg

Wedding_0568.jpg

Wedding_0596.jpg

Wedding_0598.jpg

Wedding_0599.jpg

Wedding_0600.jpg

Wedding_0707.jpg

Wedding_0709.jpg

Wedding_0724.jpg

Wedding_0726.jpg

Wedding_0728.jpg

Wedding_0743.jpg

Wedding_0746.jpg

Wedding_0752.jpg

Wedding_0753.jpg

Wedding_0754.jpg

Wedding_0755.jpg