Wedding_0360.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1832張
交付張數 : 600張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 中僑花園飯店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0016.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0050.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0068.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0108.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0124.jpg

Wedding_0128.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0162.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0177.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0211.jpg

Wedding_0219.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0229.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0271.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0282.jpg

Wedding_0285.jpg

Wedding_0287.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0302.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0307.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0326.jpg

Wedding_0327.jpg

Wedding_0331.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0336.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0357.jpg

Wedding_0360.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0374.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0390.jpg

Wedding_0392.jpg

Wedding_0394.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0401.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0417.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0437.jpg

Wedding_0443.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0451.jpg

Wedding_0453.jpg

Wedding_0459.jpg

Wedding_0460.jpg

Wedding_0467.jpg

Wedding_0479.jpg

Wedding_0483.jpg

Wedding_0496.jpg

Wedding_0515.jpg

Wedding_0527.jpg

Wedding_0532.jpg

Wedding_0536.jpg

Wedding_0538.jpg

Wedding_0545.jpg

Wedding_0548.jpg

Wedding_0550.jpg

Wedding_0551.jpg

Wedding_0559.jpg

Wedding_0561.jpg

Wedding_0564.jpg

Wedding_0566.jpg

Wedding_0568.jpg

Wedding_0572.jpg

Wedding_0575.jpg

Wedding_0584.jpg

Wedding_0586.jpg

Wedding_0589.jpg

Wedding_0590.jpg

Wedding_0591.jpg

Wedding_0596.jpg

Wedding_0598.jpg

Wedding_0599.jpg

Wedding_0600.jpg