Wedding_0310.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2145張
交付張數 : 750張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 潮港城
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0003.jpg

Wedding_0007.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0021.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0058.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0085.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0091.jpg

Wedding_0093.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0177.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0191.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0204.jpg

Wedding_0206.jpg

Wedding_0211.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0271.jpg

Wedding_0276.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0282.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0300.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0308.jpg

Wedding_0310.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0340.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0354.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0371.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0386.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0396.jpg

Wedding_0408.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0414.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0436.jpg

Wedding_0438.jpg

Wedding_0440.jpg

Wedding_0444.jpg

Wedding_0445.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0451.jpg

Wedding_0453.jpg

Wedding_0454.jpg

Wedding_0458.jpg

Wedding_0461.jpg

Wedding_0463.jpg

Wedding_0468.jpg

Wedding_0470.jpg

Wedding_0474.jpg

Wedding_0477.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0484.jpg

Wedding_0487.jpg

Wedding_0489.jpg

Wedding_0499.jpg

Wedding_0501.jpg

Wedding_0504.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0512.jpg

Wedding_0513.jpg

Wedding_0514.jpg

Wedding_0531.jpg

Wedding_0535.jpg

Wedding_0537.jpg

Wedding_0540.jpg

Wedding_0546.jpg

Wedding_0550.jpg

Wedding_0556.jpg

Wedding_0557.jpg

Wedding_0560.jpg

Wedding_0566.jpg

Wedding_0571.jpg

Wedding_0575.jpg

Wedding_0579.jpg

Wedding_0585.jpg

Wedding_0614.jpg

Wedding_0621.jpg

Wedding_0632.jpg

Wedding_0666.jpg

Wedding_0675.jpg

Wedding_0680.jpg

Wedding_0689.jpg

Wedding_0702.jpg

Wedding_0704.jpg

Wedding_0707.jpg

Wedding_0716.jpg

Wedding_0722.jpg

Wedding_0728.jpg

Wedding_0735.jpg

Wedding_0744.jpg

Wedding_0746.jpg

Wedding_0747.jpg

Wedding_0748.jpg

Wedding_0749.jpg