Wedding_0650.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2163張
交付張數 : 850張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 中壢南方莊園
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0030.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0051.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0078.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0128.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0283.jpg

Wedding_0287.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0309.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0331.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0336.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0355.jpg

Wedding_0362.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0381.jpg

Wedding_0383.jpg

Wedding_0388.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0403.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0412.jpg

Wedding_0420.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0430.jpg

Wedding_0436.jpg

Wedding_0438.jpg

Wedding_0444.jpg

Wedding_0445.jpg

Wedding_0450.jpg

Wedding_0457.jpg

Wedding_0464.jpg

Wedding_0470.jpg

Wedding_0476.jpg

Wedding_0479.jpg

Wedding_0484.jpg

Wedding_0487.jpg

Wedding_0489.jpg

Wedding_0491.jpg

Wedding_0500.jpg

Wedding_0506.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0511.jpg

Wedding_0513.jpg

Wedding_0515.jpg

Wedding_0529.jpg

Wedding_0539.jpg

Wedding_0547.jpg

Wedding_0555.jpg

Wedding_0584.jpg

Wedding_0606.jpg

Wedding_0609.jpg

Wedding_0610.jpg

Wedding_0615.jpg

Wedding_0618.jpg

Wedding_0630.jpg

Wedding_0639.jpg

Wedding_0647.jpg

Wedding_0649.jpg

Wedding_0650.jpg

Wedding_0654.jpg

Wedding_0657.jpg

Wedding_0660.jpg

Wedding_0667.jpg

Wedding_0671.jpg

Wedding_0672.jpg

Wedding_0678.jpg

Wedding_0682.jpg

Wedding_0689.jpg

Wedding_0691.jpg

Wedding_0694.jpg

Wedding_0704.jpg

Wedding_0712.jpg

Wedding_0713.jpg

Wedding_0716.jpg

Wedding_0722.jpg

Wedding_0730.jpg

Wedding_0734.jpg

Wedding_0740.jpg

Wedding_0747.jpg

Wedding_0752.jpg

Wedding_0755.jpg

Wedding_0760.jpg

Wedding_0763.jpg

Wedding_0764.jpg

Wedding_0768.jpg

Wedding_0771.jpg

Wedding_0774.jpg

Wedding_0779.jpg

Wedding_0781.jpg

Wedding_0784.jpg

Wedding_0788.jpg

Wedding_0791.jpg

Wedding_0798.jpg

Wedding_0800.jpg

Wedding_0803.jpg

Wedding_0806.jpg

Wedding_0815.jpg

Wedding_0819.jpg

Wedding_0823.jpg

Wedding_0828.jpg

Wedding_0830.jpg

Wedding_0832.jpg

Wedding_0834.jpg

Wedding_0844.jpg

Wedding_0847.jpg

Wedding_0850.jpg