Wedding_0279.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1348張
交付張數 : 470張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 中壢南方莊園
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0004.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0031.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0050.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0083.jpg

Wedding_0091.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0126.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0162.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0191.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0217.jpg

Wedding_0218.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0249.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0274.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0307.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0323.jpg

Wedding_0325.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0335.jpg

Wedding_0337.jpg

Wedding_0341.jpg

Wedding_0344.jpg

Wedding_0354.jpg

Wedding_0360.jpg

Wedding_0363.jpg

Wedding_0371.jpg

Wedding_0372.jpg

Wedding_0377.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0427.jpg

Wedding_0431.jpg

Wedding_0434.jpg

Wedding_0440.jpg

Wedding_0442.jpg

Wedding_0447.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0455.jpg

Wedding_0458.jpg

Wedding_0464.jpg

Wedding_0466.jpg

Wedding_0468.jpg

Wedding_0469.jpg