Wedding_0706.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2163張
交付張數 : 713張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 晶宴會館
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0001.jpg

Wedding_0006.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0021.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0026.jpg

Wedding_0030.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0151.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0179.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0213.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0271.jpg

Wedding_0282.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0320.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0376.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0385.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0403.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0427.jpg

Wedding_0430.jpg

Wedding_0439.jpg

Wedding_0440.jpg

Wedding_0442.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0453.jpg

Wedding_0458.jpg

Wedding_0460.jpg

Wedding_0466.jpg

Wedding_0476.jpg

Wedding_0478.jpg

Wedding_0479.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0485.jpg

Wedding_0492.jpg

Wedding_0495.jpg

Wedding_0497.jpg

Wedding_0504.jpg

Wedding_0506.jpg

Wedding_0509.jpg

Wedding_0518.jpg

Wedding_0527.jpg

Wedding_0532.jpg

Wedding_0534.jpg

Wedding_0537.jpg

Wedding_0540.jpg

Wedding_0543.jpg

Wedding_0558.jpg

Wedding_0568.jpg

Wedding_0570.jpg

Wedding_0573.jpg

Wedding_0575.jpg

Wedding_0581.jpg

Wedding_0585.jpg

Wedding_0594.jpg

Wedding_0602.jpg

Wedding_0614.jpg

Wedding_0619.jpg

Wedding_0625.jpg

Wedding_0642.jpg

Wedding_0653.jpg

Wedding_0656.jpg

Wedding_0661.jpg

Wedding_0662.jpg

Wedding_0665.jpg

Wedding_0675.jpg

Wedding_0677.jpg

Wedding_0682.jpg

Wedding_0697.jpg

Wedding_0705.jpg

Wedding_0706.jpg

Wedding_0709.jpg

Wedding_0713.jpg