Wedding_0242.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1688張
交付張數 : 456張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 裕元花園酒店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0004.jpg

Wedding_0005.jpg

Wedding_0007.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0021.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0044.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0068.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0126.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0162.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0170.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0192.jpg

Wedding_0195.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0204.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0209.jpg

Wedding_0211.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0218.jpg

Wedding_0219.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0244.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0253.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0274.jpg

Wedding_0276.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0283.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0298.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0323.jpg

Wedding_0335.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0360.jpg

Wedding_0367.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0408.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0412.jpg

Wedding_0415.jpg

Wedding_0418.jpg

Wedding_0420.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0431.jpg

Wedding_0443.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0454.jpg