a_AMB_910.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3470張
交付張數 : 896張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新莊典華
新秘(新娘秘書) : 新秘喬喬(Albee)
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
a_AMB_136.JPG

a_AMB_164.JPG

a_AMB_168.JPG

a_AMB_174.JPG

a_AMB_175.JPG

a_AMB_178.JPG

a_AMB_181.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_202.JPG

a_AMB_210.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_212.JPG

a_AMB_216.JPG

a_AMB_219.JPG

a_AMB_220.JPG

a_AMB_226.JPG

a_AMB_231.JPG

a_AMB_232.JPG

a_AMB_242.JPG

a_AMB_244.JPG

a_AMB_245.JPG

a_AMB_257.JPG

a_AMB_263.JPG

a_AMB_264.JPG

a_AMB_273.JPG

a_AMB_275.JPG

a_AMB_288.JPG

a_AMB_289.JPG

a_AMB_292.JPG

a_AMB_293.JPG

a_AMB_298.JPG

a_AMB_300.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_305.JPG

a_AMB_308.JPG

a_AMB_309.JPG

a_AMB_312.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_314.JPG

a_AMB_316.JPG

a_AMB_317.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_324.JPG

a_AMB_325.JPG

a_AMB_327.JPG

a_AMB_330.JPG

a_AMB_331.JPG

a_AMB_332.JPG

a_AMB_333.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_339.JPG

a_AMB_348.JPG

a_AMB_349.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_351.JPG

a_AMB_352.JPG

a_AMB_356.JPG

a_AMB_357.JPG

a_AMB_359.JPG

a_AMB_360.JPG

a_AMB_361.JPG

a_AMB_362.JPG

a_AMB_363.JPG

a_AMB_364.JPG

a_AMB_365.JPG

a_AMB_366.JPG

a_AMB_369.JPG

a_AMB_370.JPG

a_AMB_371.JPG

a_AMB_372.JPG

a_AMB_373.JPG

a_AMB_375.JPG

a_AMB_383.JPG

a_AMB_384.JPG

a_AMB_386.JPG

a_AMB_387.JPG

a_AMB_390.JPG

a_AMB_393.JPG

a_AMB_394.JPG

a_AMB_404.JPG

a_AMB_405.JPG

a_AMB_410.JPG

a_AMB_411.JPG

a_AMB_413.JPG

a_AMB_415.JPG

a_AMB_424.JPG

a_AMB_425.JPG

a_AMB_430.JPG

a_AMB_432.JPG

a_AMB_437.JPG

a_AMB_438.JPG

a_AMB_441.JPG

a_AMB_443.JPG

a_AMB_444.JPG

a_AMB_446.JPG

a_AMB_464.JPG

a_AMB_465.JPG

a_AMB_478.JPG

a_AMB_486.JPG

a_AMB_549.JPG

a_AMB_551.JPG

a_AMB_565.JPG

a_AMB_586.JPG

a_AMB_588.JPG

a_AMB_592.JPG

a_AMB_594.JPG

a_AMB_600.JPG

a_AMB_626.JPG

a_AMB_629.JPG

a_AMB_630.JPG

a_AMB_638.JPG

a_AMB_641.JPG

a_AMB_642.JPG

a_AMB_654.JPG

a_AMB_658.JPG

a_AMB_663.JPG

a_AMB_666.JPG

a_AMB_668.JPG

a_AMB_671.JPG

a_AMB_673.JPG

a_AMB_705.JPG

a_AMB_709.JPG

a_AMB_710.JPG

a_AMB_721.JPG

a_AMB_725.JPG

a_AMB_726.JPG

a_AMB_727.JPG

a_AMB_731.JPG

a_AMB_734.JPG

a_AMB_741.JPG

a_AMB_746.JPG

a_AMB_748.JPG

a_AMB_749.JPG

a_AMB_750.JPG

a_AMB_752.JPG

a_AMB_786.JPG

a_AMB_789.JPG

a_AMB_801.JPG

a_AMB_811.JPG

a_AMB_813.JPG

a_AMB_816.JPG

a_AMB_817.JPG

a_AMB_835.JPG

a_AMB_836.JPG

a_AMB_852.JPG

a_AMB_869.JPG

a_AMB_882.JPG

a_AMB_898.JPG

a_AMB_910.JPG