Wedding_0688.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1626張
交付張數 : 456張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台中林酒店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0003.jpg

Wedding_0004.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0011.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0077.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0131.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0265.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0309.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0319.jpg

Wedding_0325.jpg

Wedding_0327.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0335.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0341.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0350.jpg

Wedding_0351.jpg

Wedding_0355.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0360.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0362.jpg

Wedding_0365.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0374.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0396.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0404.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0415.jpg

Wedding_0419.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0423.jpg

Wedding_0433.jpg

Wedding_0443.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0457.jpg

Wedding_0466.jpg

Wedding_0478.jpg

Wedding_0495.jpg

Wedding_0503.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0525.jpg

Wedding_0544.jpg

Wedding_0575.jpg

Wedding_0605.jpg

Wedding_0609.jpg

Wedding_0611.jpg

Wedding_0613.jpg

Wedding_0616.jpg

Wedding_0620.jpg

Wedding_0622.jpg

Wedding_0627.jpg

Wedding_0632.jpg

Wedding_0637.jpg

Wedding_0643.jpg

Wedding_0647.jpg

Wedding_0656.jpg

Wedding_0662.jpg

Wedding_0674.jpg

Wedding_0680.jpg

Wedding_0681.jpg

Wedding_0683.jpg

Wedding_0688.jpg

Wedding_0690.jpg