Wedding_0191.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1248張
交付張數 : 417張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 六福萬怡酒店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0005.jpg

Wedding_0006.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0026.jpg

Wedding_0030.jpg

Wedding_0031.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0044.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0078.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0099.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0108.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0128.jpg

Wedding_0132.jpg

Wedding_0134.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0191.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0201.jpg

Wedding_0204.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0217.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0253.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0321.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0365.jpg

Wedding_0376.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0409.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0412.jpg

Wedding_0414.jpg