Wedding_0609.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1896張
交付張數 : 610張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 大直和璞飯店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0005.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0021.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0068.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0103.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0148.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0186.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0245.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0284.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0292.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0298.jpg

Wedding_0300.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0305.jpg

Wedding_0309.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0323.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0325.jpg

Wedding_0330.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0337.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0340.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0348.jpg

Wedding_0355.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0366.jpg

Wedding_0367.jpg

Wedding_0372.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0376.jpg

Wedding_0381.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0396.jpg

Wedding_0397.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0404.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0440.jpg

Wedding_0446.jpg

Wedding_0456.jpg

Wedding_0461.jpg

Wedding_0478.jpg

Wedding_0483.jpg

Wedding_0502.jpg

Wedding_0507.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0511.jpg

Wedding_0514.jpg

Wedding_0519.jpg

Wedding_0522.jpg

Wedding_0524.jpg

Wedding_0525.jpg

Wedding_0528.jpg

Wedding_0534.jpg

Wedding_0546.jpg

Wedding_0552.jpg

Wedding_0562.jpg

Wedding_0568.jpg

Wedding_0577.jpg

Wedding_0588.jpg

Wedding_0605.jpg

Wedding_0606.jpg

Wedding_0607.jpg

Wedding_0609.jpg

Wedding_0610.jpg