Wedding_0696.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2132張
交付張數 : 748張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北御蓮齋
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0005.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0044.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0052.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0085.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0090.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0103.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0128.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0148.jpg

Wedding_0157.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0177.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0206.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0244.jpg

Wedding_0249.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0259.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0265.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0274.jpg

Wedding_0284.jpg

Wedding_0287.jpg

Wedding_0292.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0302.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0309.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0319.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0326.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0342.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0356.jpg

Wedding_0360.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0367.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0381.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0386.jpg

Wedding_0387.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0400.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0415.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0431.jpg

Wedding_0434.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0456.jpg

Wedding_0462.jpg

Wedding_0467.jpg

Wedding_0470.jpg

Wedding_0472.jpg

Wedding_0474.jpg

Wedding_0478.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0485.jpg

Wedding_0486.jpg

Wedding_0490.jpg

Wedding_0493.jpg

Wedding_0495.jpg

Wedding_0497.jpg

Wedding_0499.jpg

Wedding_0503.jpg

Wedding_0504.jpg

Wedding_0510.jpg

Wedding_0511.jpg

Wedding_0520.jpg

Wedding_0526.jpg

Wedding_0528.jpg

Wedding_0531.jpg

Wedding_0533.jpg

Wedding_0536.jpg

Wedding_0539.jpg

Wedding_0542.jpg

Wedding_0547.jpg

Wedding_0548.jpg

Wedding_0553.jpg

Wedding_0556.jpg

Wedding_0558.jpg

Wedding_0565.jpg

Wedding_0568.jpg

Wedding_0569.jpg

Wedding_0572.jpg

Wedding_0579.jpg

Wedding_0581.jpg

Wedding_0583.jpg

Wedding_0589.jpg

Wedding_0611.jpg

Wedding_0617.jpg

Wedding_0620.jpg

Wedding_0624.jpg

Wedding_0625.jpg

Wedding_0629.jpg

Wedding_0653.jpg

Wedding_0684.jpg

Wedding_0690.jpg

Wedding_0695.jpg

Wedding_0696.jpg

Wedding_0697.jpg

Wedding_0700.jpg

Wedding_0703.jpg

Wedding_0706.jpg

Wedding_0709.jpg

Wedding_0713.jpg

Wedding_0717.jpg

Wedding_0724.jpg

Wedding_0730.jpg

Wedding_0741.jpg

Wedding_0745.jpg

Wedding_0746.jpg