a_AMB_130.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2946張
交付張數 : 726張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 淡水魚藏
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊-Elaine 苡菱
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)

a_AMB_102.jpg

a_AMB_105.jpg

a_AMB_107.jpg

a_AMB_119.jpg

a_AMB_120.jpg

a_AMB_121.jpg

a_AMB_123.jpg

a_AMB_124.jpg

a_AMB_127.jpg

a_AMB_130.jpg

a_AMB_132.jpg

a_AMB_134.jpg

a_AMB_141.jpg

a_AMB_142.jpg

a_AMB_147.jpg

a_AMB_148.jpg

a_AMB_150.jpg

a_AMB_151.jpg

a_AMB_154.jpg

a_AMB_155.jpg

a_AMB_157.jpg

a_AMB_160.jpg

a_AMB_164.jpg

a_AMB_166.jpg

a_AMB_171.jpg

a_AMB_181.jpg

a_AMB_182.jpg

a_AMB_183.jpg

a_AMB_199.jpg

a_AMB_200.jpg

a_AMB_201.jpg

a_AMB_209.jpg

a_AMB_212.jpg

a_AMB_217.jpg

a_AMB_222.jpg

a_AMB_223.jpg

a_AMB_225.jpg

a_AMB_228.jpg

a_AMB_229.jpg

a_AMB_230.jpg

a_AMB_234.jpg

a_AMB_236.jpg

a_AMB_239.jpg

a_AMB_242.jpg

a_AMB_244.jpg

a_AMB_247.jpg

a_AMB_252.jpg

a_AMB_255.jpg

a_AMB_258.jpg

a_AMB_259.jpg

a_AMB_267.jpg

a_AMB_268.jpg

a_AMB_270.jpg

a_AMB_271.jpg

a_AMB_272.jpg

a_AMB_276.jpg

a_AMB_278.jpg

a_AMB_279.jpg

a_AMB_280.jpg

a_AMB_281.jpg

a_AMB_282.jpg

a_AMB_283.jpg

a_AMB_291.jpg

a_AMB_297.jpg

a_AMB_301.jpg

a_AMB_303.jpg

a_AMB_306.jpg

a_AMB_321.jpg

a_AMB_328.jpg

a_AMB_333.jpg

a_AMB_362.jpg

a_AMB_364.jpg

a_AMB_366.jpg

a_AMB_369.jpg

a_AMB_370.jpg

a_AMB_372.jpg

a_AMB_461.jpg

a_AMB_464.jpg

a_AMB_465.jpg

a_AMB_468.jpg

a_AMB_469.jpg

a_AMB_470.jpg

a_AMB_471.jpg

a_AMB_474.jpg

a_AMB_478.jpg

a_AMB_479.jpg

a_AMB_480.jpg

a_AMB_482.jpg

a_AMB_490.jpg

a_AMB_494.jpg

a_AMB_496.jpg

a_AMB_499.jpg

a_AMB_504.jpg

a_AMB_505.jpg

a_AMB_508.jpg

a_AMB_512.jpg

a_AMB_513.jpg

a_AMB_514.jpg

a_AMB_545.jpg

a_AMB_546.jpg

a_AMB_549.jpg

a_AMB_550.jpg

a_AMB_553.jpg

a_AMB_557.jpg

a_AMB_558.jpg

a_AMB_564.jpg

a_AMB_565.jpg

a_AMB_594.jpg

a_AMB_596.jpg

a_AMB_598.jpg

a_AMB_602.jpg

a_AMB_603.jpg

a_AMB_614.jpg

a_AMB_615.jpg

a_AMB_618.jpg

a_AMB_633.jpg

a_AMB_634.jpg

a_AMB_637.jpg

a_AMB_638.jpg

a_AMB_643.jpg

a_AMB_649.jpg

a_AMB_654.jpg

a_AMB_656.jpg

a_AMB_659.jpg

a_AMB_667.jpg

a_AMB_668.jpg

a_AMB_670.jpg

a_AMB_671.jpg

a_AMB_675.jpg

a_AMB_677.jpg

a_AMB_683.jpg

a_AMB_684.jpg

a_AMB_685.jpg

a_AMB_705.jpg

a_AMB_706.jpg

a_AMB_708.jpg

a_AMB_711.jpg

a_AMB_713.jpg

a_AMB_724.jpg

a_AMB_728.jpg