20200919DIN_0021.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝叮叮(副攝)  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2378張
交付張數 : 364張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台北花園大酒店
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊
主攝:婚攝古柯杰

這場是副攝,但跟主攝不同的是,能夠從不同的角度拍攝這場婚禮,作品也會有不一樣的感覺!!

20200919DIN_0002.jpg

20200919DIN_0004.jpg

20200919DIN_0006.jpg

20200919DIN_0007.jpg

20200919DIN_0010.jpg

20200919DIN_0014.jpg

20200919DIN_0015.jpg

20200919DIN_0018.jpg

20200919DIN_0021.jpg

20200919DIN_0022.jpg

20200919DIN_0029.jpg

20200919DIN_0035.jpg

20200919DIN_0036.jpg

20200919DIN_0039.jpg

20200919DIN_0041.jpg

20200919DIN_0042.jpg

20200919DIN_0043.jpg

20200919DIN_0044.jpg

20200919DIN_0047.jpg

20200919DIN_0048.jpg

20200919DIN_0049.jpg

20200919DIN_0052.jpg

20200919DIN_0054.jpg

20200919DIN_0055.jpg

20200919DIN_0056.jpg

20200919DIN_0058.jpg

20200919DIN_0059.jpg

20200919DIN_0061.jpg

20200919DIN_0062.jpg

20200919DIN_0064.jpg

20200919DIN_0065.jpg

20200919DIN_0068.jpg

20200919DIN_0069.jpg

20200919DIN_0070.jpg

20200919DIN_0073.jpg

20200919DIN_0076.jpg

20200919DIN_0077.jpg

20200919DIN_0080.jpg

20200919DIN_0081.jpg

20200919DIN_0082.jpg

20200919DIN_0084.jpg

20200919DIN_0086.jpg

20200919DIN_0089.jpg

20200919DIN_0090.jpg

20200919DIN_0091.jpg

20200919DIN_0095.jpg

20200919DIN_0096.jpg

20200919DIN_0101.jpg

20200919DIN_0107.jpg

20200919DIN_0112.jpg

20200919DIN_0115.jpg

20200919DIN_0118.jpg

20200919DIN_0129.jpg

20200919DIN_0133.jpg

20200919DIN_0136.jpg

20200919DIN_0141.jpg

20200919DIN_0153.jpg

20200919DIN_0155.jpg

20200919DIN_0156.jpg

20200919DIN_0157.jpg

20200919DIN_0170.jpg

20200919DIN_0172.jpg

20200919DIN_0175.jpg

20200919DIN_0183.jpg

20200919DIN_0185.jpg

20200919DIN_0187.jpg

20200919DIN_0189.jpg

20200919DIN_0191.jpg

20200919DIN_0192.jpg

20200919DIN_0194.jpg

20200919DIN_0196.jpg

20200919DIN_0198.jpg

20200919DIN_0200.jpg

20200919DIN_0201.jpg

20200919DIN_0203.jpg

20200919DIN_0204.jpg

20200919DIN_0206.jpg

20200919DIN_0209.jpg

20200919DIN_0210.jpg

20200919DIN_0211.jpg

20200919DIN_0214.jpg

20200919DIN_0215.jpg

20200919DIN_0216.jpg

20200919DIN_0219.jpg

20200919DIN_0220.jpg

20200919DIN_0221.jpg

20200919DIN_0224.jpg

20200919DIN_0226.jpg

20200919DIN_0232.jpg

20200919DIN_0241.jpg

20200919DIN_0243.jpg

20200919DIN_0253.jpg

20200919DIN_0256.jpg

20200919DIN_0257.jpg

20200919DIN_0259.jpg

20200919DIN_0261.jpg

20200919DIN_0262.jpg

20200919DIN_0264.jpg

20200919DIN_0266.jpg

20200919DIN_0268.jpg

20200919DIN_0270.jpg

20200919DIN_0273.jpg

20200919DIN_0275.jpg

20200919DIN_0276.jpg

20200919DIN_0278.jpg

20200919DIN_0280.jpg

20200919DIN_0281.jpg

20200919DIN_0288.jpg

20200919DIN_0289.jpg

20200919DIN_0292.jpg

20200919DIN_0293.jpg

20200919DIN_0298.jpg

20200919DIN_0299.jpg

20200919DIN_0306.jpg

20200919DIN_0310.jpg

20200919DIN_0312.jpg

20200919DIN_0316.jpg

20200919DIN_0319.jpg

20200919DIN_0322.jpg

20200919DIN_0324.jpg

20200919DIN_0331.jpg

20200919DIN_0335.jpg

20200919DIN_0341.jpg

20200919DIN_0344.jpg

20200919DIN_0345.jpg

20200919DIN_0346.jpg

20200919DIN_0351.jpg

20200919DIN_0354.jpg

20200919DIN_0357.jpg

20200919DIN_0359.jpg

20200919.DS_Store