UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1024.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1042.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 389.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1197.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1275.jpg

婚攝饅頭爸@UMAMI金色三麥 鈞與茜 婚禮紀錄

新人感謝文 :  觀看饅頭爸更多感謝文 (請點選)

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝饅頭爸

婚禮餐廳 : UMAMI金色三麥

照片實際拍攝 :1836張
成品交付張數 :514張
(清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
本篇作品之完整相簿 : 饅頭爸婚攝作品集連結(請點選)

註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 2.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 3.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 18.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 24.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 28.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 35.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 39.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 55.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 61.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 63.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 81.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 83.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 85.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 90.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 96.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 134.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 151.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 163.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 174.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 178.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 185.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 188.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 202.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 212.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 220.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 236.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 252.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 255.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 283.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 308.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 330.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 357.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 365.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 381.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 389.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 418.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 442.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 451.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 474.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 486.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 496.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 506.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 527.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 535.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 560.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 574.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 593.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 621.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 626.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 629.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 654.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 662.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 703.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 716.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 721.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 723.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 726.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 756.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 761.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 768.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 778.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 797.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 814.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 821.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 866.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 869.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 924.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 945.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 953.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 966.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 975.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1024.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1031.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1042.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1050.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1052.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1062.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1081.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1099.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1131.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1134.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1151.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1164.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1184.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1190.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1197.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1202.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1205.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1210.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1232.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1238.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1259.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1260.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1269.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1275.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1285.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1296.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1341.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1361.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1363.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1378.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1391.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1397.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1398.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1424.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1443.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1447.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1455.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1471.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1489.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1498.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1505.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1515.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1527.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1550.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1557.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1559.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1562.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1567.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1581.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1586.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1590.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1596.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1603.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1615.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1631.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1652.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1662.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1670.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1680.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1689.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1707.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1720.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1724.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1742.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1804.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1817.jpg

UMAMI金色三麥 | 婚攝饅頭爸a_MTB - 1833.jpg

關於婚攝饅頭爸

婚攝饅頭爸,職業婚攝,破千場的婚禮現場拍攝經驗,每場婚攝都當成唯一一場來看待。

欲想追蹤饅頭爸請點選
Facebook IG
欲想看更多作品請點選
↓↓↓↓↓↓↓↓

婚攝饅頭爸