Wedding_0159.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1155張
交付張數 : 416張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 風采宴會館
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0006.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0026.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0040.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0093.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0103.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0108.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0132.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0134.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0152.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0157.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0186.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0191.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0201.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0209.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0217.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0300.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0308.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0320.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0325.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0330.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0337.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0341.jpg

Wedding_0342.jpg

Wedding_0344.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0348.jpg

Wedding_0350.jpg

Wedding_0354.jpg

Wedding_0356.jpg

Wedding_0359.jpg

Wedding_0366.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0377.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0387.jpg

Wedding_0390.jpg

Wedding_0394.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0412.jpg

Wedding_0414.jpg

Wedding_0415.jpg

Wedding_0416.jpg