Wedding_0454.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1447張
交付張數 : 458張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南擔仔麵
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0004.jpg

Wedding_0006.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0031.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0040.jpg

Wedding_0044.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0050.jpg

Wedding_0052.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0085.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0099.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0126.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0134.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0151.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0157.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0170.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0192.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0195.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0201.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0204.jpg

Wedding_0206.jpg

Wedding_0209.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0244.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0253.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0259.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0274.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0302.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0308.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0317.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0330.jpg

Wedding_0333.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0341.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0351.jpg

Wedding_0357.jpg

Wedding_0360.jpg

Wedding_0362.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0377.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0401.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0437.jpg

Wedding_0439.jpg

Wedding_0450.jpg

Wedding_0453.jpg

Wedding_0454.jpg

Wedding_0456.jpg

Wedding_0458.jpg