Wedding_0350.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1451張
交付張數 : 552張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 自宅紀錄
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0001.jpg

Wedding_0003.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0028.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0058.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0083.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0126.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0131.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0219.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0229.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0238.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0259.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0276.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0282.jpg

Wedding_0285.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0292.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0298.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0310.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0319.jpg

Wedding_0323.jpg

Wedding_0327.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0348.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0350.jpg

Wedding_0354.jpg

Wedding_0359.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0381.jpg

Wedding_0383.jpg

Wedding_0388.jpg

Wedding_0390.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0401.jpg

Wedding_0404.jpg

Wedding_0417.jpg

Wedding_0423.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0451.jpg

Wedding_0458.jpg

Wedding_0468.jpg

Wedding_0485.jpg

Wedding_0487.jpg

Wedding_0488.jpg

Wedding_0495.jpg

Wedding_0500.jpg

Wedding_0502.jpg

Wedding_0517.jpg

Wedding_0532.jpg

Wedding_0540.jpg

Wedding_0542.jpg

Wedding_0546.jpg

Wedding_0549.jpg

Wedding_0550.jpg

Wedding_0552.jpg