Wedding_0430.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1746張
交付張數 : 745張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 自宅紀錄
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0001.jpg

Wedding_0003.jpg

Wedding_0007.jpg

Wedding_0011.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0028.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0040.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0051.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0058.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0077.jpg

Wedding_0078.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0088.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0108.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0124.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0126.jpg

Wedding_0128.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0131.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0177.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0192.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0218.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0269.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0282.jpg

Wedding_0284.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0292.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0310.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0319.jpg

Wedding_0321.jpg

Wedding_0323.jpg

Wedding_0327.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0337.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0351.jpg

Wedding_0352.jpg

Wedding_0354.jpg

Wedding_0356.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0366.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0371.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0376.jpg

Wedding_0377.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0380.jpg

Wedding_0381.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0386.jpg

Wedding_0387.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0390.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0396.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0401.jpg

Wedding_0404.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0409.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0420.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0426.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0430.jpg

Wedding_0431.jpg

Wedding_0433.jpg

Wedding_0437.jpg

Wedding_0439.jpg

Wedding_0441.jpg

Wedding_0442.jpg

Wedding_0445.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0451.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0456.jpg

Wedding_0457.jpg

Wedding_0459.jpg

Wedding_0463.jpg

Wedding_0465.jpg

Wedding_0470.jpg

Wedding_0472.jpg

Wedding_0476.jpg

Wedding_0477.jpg

Wedding_0484.jpg

Wedding_0489.jpg

Wedding_0493.jpg

Wedding_0498.jpg

Wedding_0500.jpg

Wedding_0501.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0509.jpg

Wedding_0511.jpg

Wedding_0521.jpg

Wedding_0531.jpg

Wedding_0536.jpg

Wedding_0543.jpg

Wedding_0546.jpg

Wedding_0558.jpg

Wedding_0563.jpg

Wedding_0579.jpg

Wedding_0587.jpg

Wedding_0610.jpg

Wedding_0623.jpg

Wedding_0634.jpg

Wedding_0639.jpg

Wedding_0643.jpg

Wedding_0646.jpg

Wedding_0647.jpg

Wedding_0650.jpg

Wedding_0651.jpg

Wedding_0653.jpg

Wedding_0654.jpg

Wedding_0656.jpg

Wedding_0658.jpg

Wedding_0665.jpg

Wedding_0670.jpg

Wedding_0675.jpg

Wedding_0678.jpg

Wedding_0685.jpg

Wedding_0695.jpg

Wedding_0703.jpg

Wedding_0704.jpg

Wedding_0710.jpg

Wedding_0716.jpg

Wedding_0732.jpg

Wedding_0734.jpg

Wedding_0741.jpg

Wedding_0745.jpg

Wedding_0746.jpg

Wedding_0749.jpg