Wedding_0414.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1247張
交付張數 : 414張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 板橋晶宴
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0006.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0090.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0126.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0177.jpg

Wedding_0179.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0186.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0213.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0219.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0229.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0238.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0249.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0253.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0259.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0276.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0282.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0287.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0298.jpg

Wedding_0302.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0319.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0340.jpg

Wedding_0350.jpg

Wedding_0359.jpg

Wedding_0363.jpg

Wedding_0369.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0380.jpg

Wedding_0381.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0383.jpg

Wedding_0385.jpg

Wedding_0387.jpg

Wedding_0390.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0403.jpg

Wedding_0406.jpg

Wedding_0409.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0414.jpg