Wedding_0260.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2197張
交付張數 : 707張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 板橋晶宴
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0005.jpg

Wedding_0007.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0091.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0124.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0148.jpg

Wedding_0151.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0179.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0213.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0219.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0265.jpg

Wedding_0269.jpg

Wedding_0274.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0283.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0292.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0317.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0335.jpg

Wedding_0341.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0372.jpg

Wedding_0374.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0392.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0400.jpg

Wedding_0403.jpg

Wedding_0409.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0414.jpg

Wedding_0417.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0432.jpg

Wedding_0438.jpg

Wedding_0445.jpg

Wedding_0446.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0450.jpg

Wedding_0454.jpg

Wedding_0460.jpg

Wedding_0461.jpg

Wedding_0464.jpg

Wedding_0478.jpg

Wedding_0480.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0483.jpg

Wedding_0484.jpg

Wedding_0487.jpg

Wedding_0489.jpg

Wedding_0491.jpg

Wedding_0494.jpg

Wedding_0506.jpg

Wedding_0509.jpg

Wedding_0510.jpg

Wedding_0512.jpg

Wedding_0514.jpg

Wedding_0515.jpg

Wedding_0521.jpg

Wedding_0522.jpg

Wedding_0524.jpg

Wedding_0525.jpg

Wedding_0531.jpg

Wedding_0537.jpg

Wedding_0538.jpg

Wedding_0541.jpg

Wedding_0551.jpg

Wedding_0555.jpg

Wedding_0566.jpg

Wedding_0572.jpg

Wedding_0583.jpg

Wedding_0604.jpg

Wedding_0609.jpg

Wedding_0624.jpg

Wedding_0641.jpg

Wedding_0648.jpg

Wedding_0654.jpg

Wedding_0658.jpg

Wedding_0666.jpg

Wedding_0668.jpg

Wedding_0672.jpg

Wedding_0678.jpg

Wedding_0687.jpg

Wedding_0694.jpg

Wedding_0697.jpg

Wedding_0703.jpg

Wedding_0704.jpg

Wedding_0707.jpg