Wedding_0223.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1281張
交付張數 : 407張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 板橋晶宴
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0001.jpg

Wedding_0003.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0026.jpg

Wedding_0030.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0040.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0051.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0085.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0164.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0170.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0179.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0192.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0287.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0300.jpg

Wedding_0305.jpg

Wedding_0310.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0366.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0369.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0376.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0387.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0397.jpg

Wedding_0401.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0407.jpg