Wedding_0277.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2197張
交付張數 : 707張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 板橋晶宴
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0003.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0077.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0090.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0132.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0200.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0219.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0265.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0284.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0331.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0367.jpg

Wedding_0369.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0380.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0385.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0403.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0407.jpg

Wedding_0412.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0417.jpg

Wedding_0423.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0426.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0435.jpg

Wedding_0443.jpg

Wedding_0444.jpg

Wedding_0453.jpg

Wedding_0454.jpg

Wedding_0457.jpg

Wedding_0461.jpg

Wedding_0471.jpg

Wedding_0477.jpg

Wedding_0480.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0497.jpg

Wedding_0504.jpg

Wedding_0507.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0519.jpg

Wedding_0524.jpg

Wedding_0540.jpg

Wedding_0562.jpg

Wedding_0598.jpg

Wedding_0612.jpg

Wedding_0678.jpg

Wedding_0691.jpg

Wedding_0692.jpg

Wedding_0694.jpg

Wedding_0696.jpg

Wedding_0699.jpg

Wedding_0714.jpg

Wedding_0723.jpg

Wedding_0726.jpg

Wedding_0741.jpg

Wedding_0746.jpg

Wedding_0749.jpg

Wedding_0750.jpg

Wedding_0751.jpg