Wedding_0221.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1489張
交付張數 : 472張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0004.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0011.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0040.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0051.jpg

Wedding_0052.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0068.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0134.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0151.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0162.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0170.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0192.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0211.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0238.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0244.jpg

Wedding_0245.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0285.jpg

Wedding_0287.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0305.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0308.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0326.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0348.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0420.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0426.jpg

Wedding_0430.jpg

Wedding_0439.jpg

Wedding_0448.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0459.jpg

Wedding_0463.jpg

Wedding_0467.jpg

Wedding_0468.jpg

Wedding_0469.jpg

Wedding_0470.jpg

Wedding_0472.jpg