a_SUP_250.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝張智超  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DXII + 1DXI (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2410張
交付張數 : 755張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 豐原儷宴會館
新秘(新娘秘書) : 不詳
婚紗禮服 : 訊息不詳
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 : 訊息不詳
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝張智超更多作品:選單/團員作品觀看/婚攝平台/婚攝張智超
本篇作之完整相本:張智超痞客邦連結 (請點選)

a_SUP_010.jpg

a_SUP_018.jpg

a_SUP_027.jpg

a_SUP_029.jpg

a_SUP_033.jpg

a_SUP_041.jpg

a_SUP_046.jpg

a_SUP_049.jpg

a_SUP_072.jpg

a_SUP_073.jpg

a_SUP_078.jpg

a_SUP_087.jpg

a_SUP_097.jpg

a_SUP_099.jpg

a_SUP_101.jpg

a_SUP_103.jpg

a_SUP_110.jpg

a_SUP_114.jpg

a_SUP_118.jpg

a_SUP_122.jpg

a_SUP_124.jpg

a_SUP_125.jpg

a_SUP_128.jpg

a_SUP_138.jpg

a_SUP_140.jpg

a_SUP_143.jpg

a_SUP_149.jpg

a_SUP_150.jpg

a_SUP_155.jpg

a_SUP_161.jpg

a_SUP_170.jpg

a_SUP_173.jpg

a_SUP_174.jpg

a_SUP_176.jpg

a_SUP_178.jpg

a_SUP_189.jpg

a_SUP_199.jpg

a_SUP_204.jpg

a_SUP_207.jpg

a_SUP_215.jpg

a_SUP_217.jpg

a_SUP_218.jpg

a_SUP_222.jpg

a_SUP_228.jpg

a_SUP_231.jpg

a_SUP_235.jpg

a_SUP_237.jpg

a_SUP_244.jpg

a_SUP_249.jpg

a_SUP_250.jpg

a_SUP_253.jpg

a_SUP_257.jpg

a_SUP_258.jpg

a_SUP_260.jpg

a_SUP_263.jpg

a_SUP_265.jpg

a_SUP_266.jpg

a_SUP_267.jpg

a_SUP_269.jpg

a_SUP_271.jpg

a_SUP_274.jpg

a_SUP_281.jpg

a_SUP_288.jpg

a_SUP_290.jpg

a_SUP_294.jpg

a_SUP_295.jpg

a_SUP_296.jpg

a_SUP_297.jpg

a_SUP_301.jpg

a_SUP_303.jpg

a_SUP_307.jpg

a_SUP_308.jpg

a_SUP_311.jpg

a_SUP_312.jpg

a_SUP_315.jpg

a_SUP_317.jpg

a_SUP_318.jpg

a_SUP_319.jpg

a_SUP_321.jpg

a_SUP_323.jpg

a_SUP_325.jpg

a_SUP_338.jpg

a_SUP_343.jpg

a_SUP_347.jpg

a_SUP_352.jpg

a_SUP_363.jpg

a_SUP_372.jpg

a_SUP_374.jpg

a_SUP_391.jpg

a_SUP_404.jpg

a_SUP_406.jpg

a_SUP_408.jpg

a_SUP_412.jpg

a_SUP_415.jpg

a_SUP_417.jpg

a_SUP_418.jpg

a_SUP_426.jpg

a_SUP_432.jpg

a_SUP_433.jpg

a_SUP_440.jpg

a_SUP_445.jpg

a_SUP_448.jpg

a_SUP_463.jpg

a_SUP_473.jpg

a_SUP_481.jpg

a_SUP_482.jpg

a_SUP_483.jpg

a_SUP_488.jpg

a_SUP_492.jpg

a_SUP_494.jpg

a_SUP_498.jpg

a_SUP_503.jpg

a_SUP_508.jpg

a_SUP_510.jpg

a_SUP_511.jpg

a_SUP_518.jpg

a_SUP_521.jpg

a_SUP_524.jpg

a_SUP_526.jpg

a_SUP_530.jpg

a_SUP_533.jpg

a_SUP_539.jpg

a_SUP_542.jpg

a_SUP_551.jpg

a_SUP_553.jpg

a_SUP_556.jpg

a_SUP_557.jpg

a_SUP_560.jpg

a_SUP_562.jpg

a_SUP_573.jpg

a_SUP_581.jpg

a_SUP_589.jpg

a_SUP_593.jpg

a_SUP_599.jpg

a_SUP_603.jpg

a_SUP_615.jpg

a_SUP_629.jpg

a_SUP_684.jpg

a_SUP_692.jpg

a_SUP_697.jpg

a_SUP_699.jpg

a_SUP_713.jpg

a_SUP_717.jpg

a_SUP_718.jpg

a_SUP_720.jpg

a_SUP_722.jpg

a_SUP_740.jpg

a_SUP_758.jpg

a_SUP_773.jpg