Wedding_0405.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1346張
交付張數 : 408張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0008.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0011.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0051.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0068.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0078.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0083.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0091.jpg

Wedding_0093.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0099.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0126.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0131.jpg

Wedding_0132.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0134.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0157.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0162.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0200.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0283.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0300.jpg

Wedding_0308.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0321.jpg

Wedding_0325.jpg

Wedding_0333.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0350.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0369.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0404.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0406.jpg

Wedding_0408.jpg