Wedding_0199.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1148張
交付張數 : 443張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0004.jpg

Wedding_0005.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0011.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0026.jpg

Wedding_0028.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0052.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0068.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0077.jpg

Wedding_0083.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0099.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0103.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0128.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0132.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0151.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0164.jpg

Wedding_0169.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0177.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0195.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0213.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0224.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0229.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0245.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0249.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0259.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0265.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0307.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0336.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0354.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0380.jpg

Wedding_0386.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0398.jpg

Wedding_0401.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0420.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0423.jpg

Wedding_0432.jpg

Wedding_0435.jpg

Wedding_0439.jpg

Wedding_0440.jpg

Wedding_0441.jpg