a_SUP_261.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝張智超  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DXII + 1DXI (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2211張
交付張數 : 557張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北國賓飯店
新秘(新娘秘書) : 訊息不詳
婚紗禮服 : 訊息不詳
婚錄(婚禮錄影/動態) : 小韓
婚禮主持 : 訊息不詳
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝張智超更多作品:選單/團員作品觀看/婚攝平台/婚攝張智超
本篇作之完整相本:張智超痞客邦連結 (請點選)

a_SUP_003.jpg

a_SUP_008.jpg

a_SUP_010.jpg

a_SUP_011.jpg

a_SUP_016.jpg

a_SUP_019.jpg

a_SUP_022.jpg

a_SUP_025.jpg

a_SUP_031.jpg

a_SUP_035.jpg

a_SUP_036.jpg

a_SUP_039.jpg

a_SUP_046.jpg

a_SUP_048.jpg

a_SUP_055.jpg

a_SUP_057.jpg

a_SUP_059.jpg

a_SUP_065.jpg

a_SUP_067.jpg

a_SUP_068.jpg

a_SUP_072.jpg

a_SUP_074.jpg

a_SUP_075.jpg

a_SUP_077.jpg

a_SUP_084.jpg

a_SUP_085.jpg

a_SUP_086.jpg

a_SUP_087.jpg

a_SUP_095.jpg

a_SUP_096.jpg

a_SUP_100.jpg

a_SUP_102.jpg

a_SUP_105.jpg

a_SUP_106.jpg

a_SUP_109.jpg

a_SUP_110.jpg

a_SUP_112.jpg

a_SUP_113.jpg

a_SUP_116.jpg

a_SUP_117.jpg

a_SUP_120.jpg

a_SUP_121.jpg

a_SUP_122.jpg

a_SUP_123.jpg

a_SUP_126.jpg

a_SUP_128.jpg

a_SUP_131.jpg

a_SUP_132.jpg

a_SUP_136.jpg

a_SUP_139.jpg

a_SUP_140.jpg

a_SUP_144.jpg

a_SUP_149.jpg

a_SUP_155.jpg

a_SUP_163.jpg

a_SUP_166.jpg

a_SUP_167.jpg

a_SUP_175.jpg

a_SUP_181.jpg

a_SUP_190.jpg

a_SUP_195.jpg

a_SUP_203.jpg

a_SUP_207.jpg

a_SUP_210.jpg

a_SUP_212.jpg

a_SUP_214.jpg

a_SUP_228.jpg

a_SUP_231.jpg

a_SUP_241.jpg

a_SUP_244.jpg

a_SUP_247.jpg

a_SUP_251.jpg

a_SUP_255.jpg

a_SUP_261.jpg

a_SUP_262.jpg

a_SUP_268.jpg

a_SUP_315.jpg

a_SUP_320.jpg

a_SUP_324.jpg

a_SUP_325.jpg

a_SUP_326.jpg

a_SUP_331.jpg

a_SUP_332.jpg

a_SUP_333.jpg

a_SUP_348.jpg

a_SUP_353.jpg

a_SUP_359.jpg

a_SUP_360.jpg

a_SUP_371.jpg

a_SUP_376.jpg

a_SUP_384.jpg

a_SUP_389.jpg

a_SUP_390.jpg

a_SUP_392.jpg

a_SUP_394.jpg

a_SUP_395.jpg

a_SUP_396.jpg

a_SUP_399.jpg

a_SUP_401.jpg

a_SUP_406.jpg

a_SUP_408.jpg

a_SUP_416.jpg

a_SUP_421.jpg

a_SUP_423.jpg

a_SUP_427.jpg

a_SUP_428.jpg

a_SUP_432.jpg

a_SUP_436.jpg

a_SUP_443.jpg

a_SUP_449.jpg

a_SUP_455.jpg

a_SUP_460.jpg

a_SUP_462.jpg

a_SUP_463.jpg

a_SUP_465.jpg

a_SUP_469.jpg

a_SUP_476.jpg

a_SUP_482.jpg

a_SUP_483.jpg

a_SUP_484.jpg

a_SUP_485.jpg

a_SUP_502.jpg

a_SUP_503.jpg

a_SUP_504.jpg

a_SUP_507.jpg

A_SUP_508.jpg

a_SUP_510.jpg

a_SUP_513.jpg

a_SUP_516.jpg

a_SUP_525.jpg

a_SUP_529.jpg

a_SUP_538.jpg

a_SUP_539.jpg

a_SUP_540.jpg

a_SUP_546.jpg

a_SUP_550.jpg

a_SUP_556.jpg

a_SUP_557.jpg

a_SUP_560.jpg

a_SUP_564.jpg

a_SUP_568.jpg

a_SUP_578.jpg

a_SUP_581.jpg

a_SUP_582.jpg

a_SUP_585.jpg

a_SUP_587.jpg

a_SUP_600.jpg