Wedding_0513.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1573張
交付張數 : 513張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0005.jpg

Wedding_0007.jpg

Wedding_0008.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0021.jpg

Wedding_0024.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0052.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0083.jpg

Wedding_0085.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0088.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0091.jpg

Wedding_0093.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0099.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0103.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0131.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0148.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0152.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0157.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0182.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0192.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0238.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0245.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0309.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0326.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0333.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0340.jpg

Wedding_0342.jpg

Wedding_0344.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0359.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0371.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0412.jpg

Wedding_0422.jpg

Wedding_0439.jpg

Wedding_0451.jpg

Wedding_0456.jpg

Wedding_0470.jpg

Wedding_0471.jpg

Wedding_0476.jpg

Wedding_0481.jpg

Wedding_0487.jpg

Wedding_0491.jpg

Wedding_0501.jpg

Wedding_0504.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0509.jpg

Wedding_0510.jpg

Wedding_0513.jpg