Wedding_0228.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2172張
交付張數 : 709張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台中雅園新潮
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0012.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0041.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0056.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0062.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0087.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0103.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0132.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0164.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0198.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0211.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0218.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0244.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0259.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0265.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0269.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0292.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0317.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0342.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0351.jpg

Wedding_0355.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0362.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0365.jpg

Wedding_0366.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0372.jpg

Wedding_0373.jpg

Wedding_0374.jpg

Wedding_0377.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0383.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0396.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0401.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0413.jpg

Wedding_0418.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0427.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0433.jpg

Wedding_0438.jpg

Wedding_0442.jpg

Wedding_0446.jpg

Wedding_0597.jpg

Wedding_0599.jpg

Wedding_0600.jpg

Wedding_0603.jpg

Wedding_0607.jpg

Wedding_0610.jpg

Wedding_0616.jpg

Wedding_0617.jpg

Wedding_0621.jpg

Wedding_0622.jpg

Wedding_0626.jpg

Wedding_0644.jpg

Wedding_0649.jpg

Wedding_0650.jpg

Wedding_0651.jpg

Wedding_0656.jpg

Wedding_0666.jpg

Wedding_0680.jpg

Wedding_0687.jpg

Wedding_0690.jpg

Wedding_0691.jpg

Wedding_0694.jpg