Wedding_0475.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1621張
交付張數 : 476張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 徐州路二號
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0007.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0011.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0028.jpg

Wedding_0030.jpg

Wedding_0034.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0088.jpg

Wedding_0091.jpg

Wedding_0093.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0112.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0157.jpg

Wedding_0159.jpg

Wedding_0162.jpg

Wedding_0164.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0170.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0181.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0186.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0192.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0195.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0201.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0204.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0217.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0229.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0245.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0249.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0253.jpg

Wedding_0255.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0271.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0282.jpg

Wedding_0285.jpg

Wedding_0289.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0307.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0317.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0355.jpg

Wedding_0394.jpg

Wedding_0408.jpg

Wedding_0421.jpg

Wedding_0422.jpg

Wedding_0426.jpg

Wedding_0427.jpg

Wedding_0431.jpg

Wedding_0440.jpg

Wedding_0447.jpg

Wedding_0457.jpg

Wedding_0463.jpg

Wedding_0466.jpg

Wedding_0473.jpg

Wedding_0474.jpg

Wedding_0475.jpg

Wedding_0476.jpg