Wedding_0312.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1245張
交付張數 : 364張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 徐州路二號
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0022.jpg

Wedding_0026.jpg

Wedding_0028.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0049.jpg

Wedding_0052.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0078.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0090.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0110.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0124.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0132.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0148.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0157.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0164.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0168.jpg

Wedding_0170.jpg

Wedding_0172.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0176.jpg

Wedding_0177.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0191.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0195.jpg

Wedding_0196.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0203.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0206.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0217.jpg

Wedding_0218.jpg

Wedding_0219.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0225.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0229.jpg

Wedding_0233.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0235.jpg

Wedding_0238.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0240.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0243.jpg

Wedding_0245.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0248.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0253.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0256.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0259.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0268.jpg

Wedding_0269.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0272.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0279.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0283.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0294.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0302.jpg

Wedding_0305.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0309.jpg

Wedding_0312.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0337.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0344.jpg

Wedding_0345.jpg