Wedding_0698.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2156張
交付張數 : 733張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 春天素食
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0002.jpg

Wedding_0005.jpg

Wedding_0013.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0021.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0039.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0052.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0075.jpg

Wedding_0077.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0090.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0136.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0143.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0188.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0195.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0210.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0230.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0245.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0260.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0271.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0274.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0285.jpg

Wedding_0288.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0293.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0321.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0326.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0385.jpg

Wedding_0391.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0400.jpg

Wedding_0409.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0422.jpg

Wedding_0434.jpg

Wedding_0437.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0458.jpg

Wedding_0460.jpg

Wedding_0466.jpg

Wedding_0476.jpg

Wedding_0480.jpg

Wedding_0483.jpg

Wedding_0486.jpg

Wedding_0490.jpg

Wedding_0491.jpg

Wedding_0497.jpg

Wedding_0499.jpg

Wedding_0501.jpg

Wedding_0503.jpg

Wedding_0504.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0511.jpg

Wedding_0517.jpg

Wedding_0518.jpg

Wedding_0532.jpg

Wedding_0534.jpg

Wedding_0560.jpg

Wedding_0561.jpg

Wedding_0562.jpg

Wedding_0568.jpg

Wedding_0571.jpg

Wedding_0572.jpg

Wedding_0573.jpg

Wedding_0578.jpg

Wedding_0589.jpg

Wedding_0591.jpg

Wedding_0598.jpg

Wedding_0603.jpg

Wedding_0614.jpg

Wedding_0641.jpg

Wedding_0674.jpg

Wedding_0681.jpg

Wedding_0689.jpg

Wedding_0693.jpg

Wedding_0696.jpg

Wedding_0697.jpg

Wedding_0698.jpg

Wedding_0701.jpg

Wedding_0709.jpg

Wedding_0718.jpg

Wedding_0726.jpg

Wedding_0728.jpg

Wedding_0729.jpg

Wedding_0730.jpg