Wedding_0275.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1989張
交付張數 : 738張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台中僑園
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0005.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0016.jpg

Wedding_0020.jpg

Wedding_0022.jpg

Wedding_0028.jpg

Wedding_0032.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0036.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0060.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0069.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0088.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0091.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0108.jpg

Wedding_0118.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0128.jpg

Wedding_0130.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0141.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0165.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0174.jpg

Wedding_0175.jpg

Wedding_0179.jpg

Wedding_0185.jpg

Wedding_0190.jpg

Wedding_0193.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0204.jpg

Wedding_0206.jpg

Wedding_0213.jpg

Wedding_0216.jpg

Wedding_0221.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0241.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0257.jpg

Wedding_0263.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0271.jpg

Wedding_0275.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0286.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0300.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0308.jpg

Wedding_0313.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0322.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0326.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0331.jpg

Wedding_0333.jpg

Wedding_0335.jpg

Wedding_0336.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0342.jpg

Wedding_0346.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0357.jpg

Wedding_0359.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0364.jpg

Wedding_0369.jpg

Wedding_0371.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0379.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0393.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0400.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0408.jpg

Wedding_0411.jpg

Wedding_0414.jpg

Wedding_0415.jpg

Wedding_0419.jpg

Wedding_0428.jpg

Wedding_0431.jpg

Wedding_0432.jpg

Wedding_0434.jpg

Wedding_0437.jpg

Wedding_0445.jpg

Wedding_0448.jpg

Wedding_0451.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0466.jpg

Wedding_0482.jpg

Wedding_0488.jpg

Wedding_0490.jpg

Wedding_0506.jpg

Wedding_0515.jpg

Wedding_0519.jpg

Wedding_0542.jpg

Wedding_0547.jpg

Wedding_0573.jpg

Wedding_0591.jpg

Wedding_0607.jpg

Wedding_0621.jpg

Wedding_0622.jpg

Wedding_0656.jpg

Wedding_0657.jpg

Wedding_0658.jpg

Wedding_0671.jpg

Wedding_0676.jpg

Wedding_0680.jpg

Wedding_0686.jpg

Wedding_0688.jpg

Wedding_0735.jpg

Wedding_0736.jpg

Wedding_0737.jpg