a_RAD_0005.jpg
婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊
目前拍攝裝備 : 1DX + 1DX2 (單人雙機皇拍攝)
實際拍攝 : 2147張
交付張數 : 478張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 桃園晶宴會館
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
本篇作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_RAD_0001.jpg

a_RAD_0002.jpg

a_RAD_0003.jpg

a_RAD_0004.jpg

a_RAD_0005.jpg

a_RAD_0006.jpg

a_RAD_0007.jpg

a_RAD_0008.jpg

a_RAD_0009.jpg

a_RAD_0010.jpg

a_RAD_0011.jpg

a_RAD_0012.jpg

a_RAD_0013.jpg

a_RAD_0014.jpg

a_RAD_0015.jpg

a_RAD_0016.jpg

a_RAD_0017.jpg

a_RAD_0018.jpg

a_RAD_0019.jpg

a_RAD_0020.jpg

a_RAD_0021.jpg

a_RAD_0022.jpg

a_RAD_0023.jpg

a_RAD_0024.jpg

a_RAD_0025.jpg

a_RAD_0026.jpg

a_RAD_0027.jpg

a_RAD_0028.jpg

a_RAD_0029.jpg

a_RAD_0030.jpg

a_RAD_0031.jpg

a_RAD_0032.jpg

a_RAD_0033.jpg

a_RAD_0034.jpg

a_RAD_0035.jpg

a_RAD_0036.jpg

a_RAD_0037.jpg

a_RAD_0038.jpg

a_RAD_0039.jpg

a_RAD_0040.jpg

a_RAD_0041.jpg

a_RAD_0042.jpg

a_RAD_0043.jpg

a_RAD_0044.jpg

a_RAD_0045.jpg

a_RAD_0046.jpg

a_RAD_0047.jpg

a_RAD_0048.jpg

a_RAD_0049.jpg

a_RAD_0050.jpg

a_RAD_0051.jpg

a_RAD_0052.jpg

a_RAD_0053.jpg

a_RAD_0054.jpg

a_RAD_0055.jpg

a_RAD_0056.jpg

a_RAD_0057.jpg

a_RAD_0058.jpg

a_RAD_0059.jpg

a_RAD_0060.jpg

a_RAD_0061.jpg

a_RAD_0062.jpg

a_RAD_0063.jpg

a_RAD_0064.jpg

a_RAD_0065.jpg

a_RAD_0066.jpg

a_RAD_0067.jpg

a_RAD_0068.jpg

a_RAD_0069.jpg

a_RAD_0070.jpg

a_RAD_0071.jpg

a_RAD_0072.jpg

a_RAD_0073.jpg

a_RAD_0074.jpg

a_RAD_0075.jpg

a_RAD_0076.jpg

a_RAD_0077.jpg

a_RAD_0078.jpg

a_RAD_0079.jpg

a_RAD_0080.jpg

a_RAD_0081.jpg

a_RAD_0082.jpg

a_RAD_0083.jpg

a_RAD_0084.jpg

a_RAD_0085.jpg

a_RAD_0086.jpg

a_RAD_0087.jpg

a_RAD_0088.jpg

a_RAD_0089.jpg

a_RAD_0090.jpg

a_RAD_0091.jpg

a_RAD_0092.jpg

a_RAD_0093.jpg

a_RAD_0094.jpg

a_RAD_0095.jpg

a_RAD_0096.jpg

a_RAD_0097.jpg

a_RAD_0098.jpg

a_RAD_0099.jpg

a_RAD_0100.jpg

a_RAD_0101.jpg

a_RAD_0102.jpg

a_RAD_0103.jpg

a_RAD_0104.jpg

a_RAD_0105.jpg

a_RAD_0106.jpg

a_RAD_0107.jpg

a_RAD_0108.jpg

a_RAD_0109.jpg

a_RAD_0110.jpg

a_RAD_0111.jpg

a_RAD_0112.jpg

a_RAD_0113.jpg

a_RAD_0114.jpg

a_RAD_0115.jpg

a_RAD_0116.jpg

a_RAD_0117.jpg

a_RAD_0118.jpg

a_RAD_0119.jpg

a_RAD_0120.jpg

a_RAD_0121.jpg

a_RAD_0122.jpg

a_RAD_0123.jpg

a_RAD_0124.jpg

a_RAD_0125.jpg

a_RAD_0126.jpg

a_RAD_0127.jpg

a_RAD_0128.jpg

a_RAD_0129.jpg

a_RAD_0130.jpg

a_RAD_0131.jpg

a_RAD_0132.jpg

a_RAD_0133.jpg

a_RAD_0134.jpg

a_RAD_0135.jpg

a_RAD_0136.jpg

a_RAD_0137.jpg

a_RAD_0138.jpg

a_RAD_0139.jpg

a_RAD_0140.jpg

a_RAD_0141.jpg

a_RAD_0142.jpg

a_RAD_0143.jpg

a_RAD_0144.jpg

a_RAD_0145.jpg

a_RAD_0146.jpg

a_RAD_0147.jpg

a_RAD_0148.jpg

a_RAD_0149.jpg

a_RAD_0150.jpg

a_RAD_0151.jpg

a_RAD_0152.jpg

a_RAD_0153.jpg

a_RAD_0154.jpg

a_RAD_0155.jpg

a_RAD_0156.jpg

a_RAD_0157.jpg

a_RAD_0158.jpg

a_RAD_0159.jpg

a_RAD_0160.jpg

a_RAD_0161.jpg

a_RAD_0162.jpg

a_RAD_0163.jpg

a_RAD_0164.jpg

a_RAD_0165.jpg

a_RAD_0166.jpg

a_RAD_0167.jpg

a_RAD_0168.jpg

a_RAD_0169.jpg

a_RAD_0170.jpg

a_RAD_0171.jpg

a_RAD_0172.jpg

a_RAD_0173.jpg

a_RAD_0174.jpg

a_RAD_0175.jpg

a_RAD_0176.jpg

a_RAD_0177.jpg

a_RAD_0178.jpg

a_RAD_0179.jpg

a_RAD_0180.jpg

a_RAD_0181.jpg

a_RAD_0182.jpg

a_RAD_0183.jpg

a_RAD_0184.jpg

a_RAD_0185.jpg

a_RAD_0186.jpg

a_RAD_0187.jpg

a_RAD_0188.jpg

a_RAD_0189.jpg

a_RAD_0190.jpg

a_RAD_0191.jpg

a_RAD_0192.jpg

a_RAD_0193.jpg

a_RAD_0194.jpg

a_RAD_0195.jpg