a_LEO-341.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1394張
交付張數 : 463張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 屏東連興和樂幸福廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 蔓延游式婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-9.jpg

a_LEO-15.jpg

a_LEO-18.jpg

a_LEO-20.jpg

a_LEO-27.jpg

a_LEO-33.jpg

a_LEO-40.jpg

a_LEO-47.jpg

a_LEO-53.jpg

a_LEO-58.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-80.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-96.jpg

a_LEO-98.jpg

a_LEO-110.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-117.jpg

a_LEO-126.jpg

a_LEO-127.jpg

a_LEO-130.jpg

a_LEO-137.jpg

a_LEO-143.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-156.jpg

a_LEO-166.jpg

a_LEO-170.jpg

a_LEO-173.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-182.jpg

a_LEO-191.jpg

a_LEO-193.jpg

a_LEO-200.jpg

a_LEO-208.jpg

a_LEO-213.jpg

a_LEO-220.jpg

a_LEO-221.jpg

a_LEO-226.jpg

a_LEO-231.jpg

a_LEO-240.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-250.jpg

a_LEO-255.jpg

a_LEO-261.jpg

a_LEO-264.jpg

a_LEO-267.jpg

a_LEO-269.jpg

a_LEO-274.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-281.jpg

a_LEO-283.jpg

a_LEO-284.jpg

a_LEO-287.jpg

a_LEO-297.jpg

a_LEO-338.jpg

a_LEO-341.jpg

a_LEO-350.jpg

a_LEO-354.jpg

a_LEO-411.jpg

a_LEO-419.jpg

a_LEO-422.jpg

a_LEO-426.jpg

a_LEO-441.jpg

a_LEO-455.jpg

a_LEO-468.jpg

a_LEO-477.jpg

a_LEO-481.jpg

a_LEO-487.jpg

a_LEO-494.jpg

a_LEO-530.jpg

a_LEO-534.jpg

a_LEO-535.jpg

a_LEO-537.jpg

a_LEO-553.jpg

a_LEO-557.jpg

a_LEO-565.jpg

a_LEO-578.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-596.jpg

a_LEO-602.jpg

a_LEO-612.jpg

a_LEO-614.jpg

a_LEO-619.jpg

a_LEO-631.jpg

a_LEO-635.jpg

a_LEO-640.jpg

a_LEO-660.jpg

a_LEO-665.jpg

a_LEO-670.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-687.jpg

a_LEO-690.jpg

a_LEO-697.jpg

a_LEO-701.jpg

a_LEO-720.jpg

a_LEO-723.jpg

a_LEO-732.jpg

a_LEO-746.jpg

a_LEO-753.jpg

a_LEO-780.jpg

a_LEO-789.jpg

a_LEO-792.jpg

a_LEO-799.jpg

a_LEO-826.jpg

a_LEO-831.jpg

a_LEO-832.jpg

a_LEO-834.jpg

a_LEO-835.jpg

a_LEO-837.jpg

a_LEO-838.jpg

a_LEO-867.jpg

a_LEO-873.jpg

a_LEO-905.jpg

a_LEO-912.jpg

a_LEO-921.jpg

a_LEO-931.jpg

a_LEO-939.jpg

a_LEO-947.jpg

a_LEO-951.jpg

a_LEO-955.jpg

a_LEO-965.jpg

a_LEO-979.jpg

a_LEO-987.jpg

a_LEO-988.jpg

a_LEO-991.jpg

a_LEO-997.jpg

a_LEO-1001.jpg

a_LEO-1020.jpg

a_LEO-1024.jpg

a_LEO-1037.jpg

a_LEO-1047.jpg

a_LEO-1048.jpg

a_LEO-1055.jpg

a_LEO-1061.jpg

a_LEO-1068.jpg

a_LEO-1073.jpg

a_LEO-1089.jpg

a_LEO-1094.jpg

a_LEO-1127.jpg

a_LEO-1132.jpg

a_LEO-1142.jpg

a_LEO-1150.jpg

a_LEO-1169.jpg

a_LEO-1264.jpg

a_LEO-1306.jpg

a_LEO-1331.jpg

a_LEO-1354.jpg

a_LEO-1368.jpg

a_LEO-1377.jpg