SUP_050.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝張智超  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1853張
交付張數 : 430張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 新莊翰品飯店
新秘(新娘秘書) : 資料不明
婚紗禮服 : 資料不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
SUP_001.jpg

SUP_004.jpg

SUP_005.jpg

SUP_007.jpg

SUP_008.jpg

SUP_010.jpg

SUP_011.jpg

SUP_012.jpg

SUP_013.jpg

SUP_016.jpg

SUP_017.jpg

SUP_020.jpg

SUP_025.jpg

SUP_027.jpg

SUP_028.jpg

SUP_029.jpg

SUP_030.jpg

SUP_031.jpg

SUP_032.jpg

SUP_033.jpg

SUP_034.jpg

SUP_035.jpg

SUP_038.jpg

SUP_041.jpg

SUP_042.jpg

SUP_046.jpg

SUP_047.jpg

SUP_050.jpg

SUP_053.jpg

SUP_056.jpg

SUP_059.jpg

SUP_060.jpg

SUP_067.jpg

SUP_068.jpg

SUP_070.jpg

SUP_071.jpg

SUP_074.jpg

SUP_076.jpg

SUP_077.jpg

SUP_079.jpg

SUP_080.jpg

SUP_081.jpg

SUP_083.jpg

SUP_088.jpg

SUP_090.jpg

SUP_091.jpg

SUP_094.jpg

SUP_095.jpg

SUP_096.jpg

SUP_098.jpg

SUP_104.jpg

SUP_107.jpg

SUP_110.jpg

SUP_113.jpg

SUP_114.jpg

SUP_115.jpg

SUP_117.jpg

SUP_119.jpg

SUP_120.jpg

SUP_122.jpg

SUP_123.jpg

SUP_125.jpg

SUP_126.jpg

SUP_127.jpg

SUP_128.jpg

SUP_130.jpg

SUP_132.jpg

SUP_134.jpg

SUP_135.jpg

SUP_136.jpg

SUP_137.jpg

SUP_138.jpg

SUP_139.jpg

SUP_141.jpg

SUP_142.jpg

SUP_143.jpg

SUP_146.jpg

SUP_147.jpg

SUP_151.jpg

SUP_153.jpg

SUP_154.jpg

SUP_157.jpg

SUP_159.jpg

SUP_161.jpg

SUP_163.jpg

SUP_164.jpg

SUP_165.jpg

SUP_166.jpg

SUP_168.jpg

SUP_169.jpg

SUP_170.jpg

SUP_171.jpg

SUP_175.jpg

SUP_177.jpg

SUP_178.jpg

SUP_181.jpg

SUP_182.jpg

SUP_183.jpg

SUP_187.jpg

SUP_190.jpg

SUP_194.jpg

SUP_195.jpg

SUP_200.jpg

SUP_202.jpg

SUP_204.jpg

SUP_206.jpg

SUP_208.jpg

SUP_210.jpg

SUP_212.jpg

SUP_213.jpg

SUP_216.jpg

SUP_218.jpg

SUP_219.jpg

SUP_220.jpg

SUP_222.jpg

SUP_225.jpg

SUP_227.jpg

SUP_229.jpg

SUP_233.jpg

SUP_235.jpg

SUP_237.jpg

SUP_240.jpg

SUP_242.jpg

SUP_244.jpg

SUP_245.jpg

SUP_246.jpg

SUP_247.jpg

SUP_249.jpg

SUP_250.jpg

SUP_253.jpg

SUP_263.jpg

SUP_273.jpg

SUP_275.jpg

SUP_278.jpg

SUP_279.jpg

SUP_280.jpg

SUP_282.jpg

SUP_284.jpg

SUP_285.jpg

SUP_286.jpg

SUP_288.jpg

SUP_291.jpg

SUP_294.jpg

SUP_296.jpg

SUP_298.jpg

SUP_299.jpg

SUP_302.jpg

SUP_303.jpg

SUP_304.jpg

SUP_305.jpg

SUP_307.jpg

SUP_310.jpg

SUP_312.jpg

SUP_313.jpg

SUP_315.jpg

SUP_319.jpg

SUP_320.jpg

SUP_321.jpg

SUP_323.jpg

SUP_325.jpg

SUP_327.jpg

SUP_328.jpg

SUP_329.jpg

SUP_331.jpg

SUP_333.jpg

SUP_334.jpg

SUP_336.jpg

SUP_337.jpg

SUP_338.jpg

SUP_339.jpg

SUP_341.jpg

SUP_342.jpg

SUP_344.jpg

SUP_345.jpg

SUP_348.jpg

SUP_349.jpg

SUP_353.jpg

SUP_356.jpg

SUP_358.jpg

SUP_359.jpg

SUP_361.jpg

SUP_362.jpg

SUP_364.jpg

SUP_365.jpg

SUP_367.jpg

SUP_371.jpg

SUP_374.jpg

SUP_379.jpg

SUP_384.jpg

SUP_386.jpg

SUP_389.jpg

SUP_391.jpg

SUP_395.jpg

SUP_398.jpg

SUP_399.jpg

SUP_401.jpg

SUP_403.jpg

SUP_404.jpg

SUP_417.jpg

SUP_429.jpg

SUP_433.jpg

SUP_437.jpg

SUP_442.jpg

SUP_443.jpg