AMB_188.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰   |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2187張
交付張數 : 466張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 故宮晶華
新秘(新娘秘書) : 巴洛克Zoe新娘秘書造型studio
婚紗禮服 : 新娘手工自製
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
新人感謝:
少瀛感謝
AMB_001.jpg

AMB_002.jpg

AMB_003.jpg

AMB_004.jpg

AMB_005.jpg

AMB_006.jpg

AMB_007.jpg

AMB_008.jpg

AMB_009.jpg

AMB_010.jpg

AMB_011.jpg

AMB_012.jpg

AMB_013.jpg

AMB_014.jpg

AMB_015.jpg

AMB_016.jpg

AMB_017.jpg

AMB_018.jpg

AMB_019.jpg

AMB_020.jpg

AMB_021.jpg

AMB_022.jpg

AMB_023.jpg

AMB_024.jpg

AMB_025.jpg

AMB_026.jpg

AMB_027.jpg

AMB_028.jpg

AMB_029.jpg

AMB_030.jpg

AMB_031.jpg

AMB_032.jpg

AMB_033.jpg

AMB_034.jpg

AMB_035.jpg

AMB_036.jpg

AMB_037.jpg

AMB_038.jpg

AMB_039.jpg

AMB_040.jpg

AMB_041.jpg

AMB_042.jpg

AMB_043.jpg

AMB_044.jpg

AMB_045.jpg

AMB_046.jpg

AMB_047.jpg

AMB_048.jpg

AMB_049.jpg

AMB_050.jpg

AMB_051.jpg

AMB_052.jpg

AMB_053.jpg

AMB_054.jpg

AMB_055.jpg

AMB_056.jpg

AMB_057.jpg

AMB_058.jpg

AMB_059.jpg

AMB_060.jpg

AMB_061.jpg

AMB_062.jpg

AMB_063.jpg

AMB_064.jpg

AMB_065.jpg

AMB_066.jpg

AMB_067.jpg

AMB_068.jpg

AMB_069.jpg

AMB_070.jpg

AMB_071.jpg

AMB_072.jpg

AMB_073.jpg

AMB_074.jpg

AMB_075.jpg

AMB_076.jpg

AMB_077.jpg

AMB_078.jpg

AMB_079.jpg

AMB_080.jpg

AMB_081.jpg

AMB_082.jpg

AMB_083.jpg

AMB_084.jpg

AMB_085.jpg

AMB_086.jpg

AMB_087.jpg

AMB_088.jpg

AMB_089.jpg

AMB_090.jpg

AMB_091.jpg

AMB_092.jpg

AMB_093.jpg

AMB_094.jpg

AMB_095.jpg

AMB_096.jpg

AMB_097.jpg

AMB_098.jpg

AMB_099.jpg

AMB_100.jpg

AMB_101.jpg

AMB_102.jpg

AMB_103.jpg

AMB_104.jpg

AMB_105.jpg

AMB_106.jpg

AMB_107.jpg

AMB_108.jpg

AMB_109.jpg

AMB_110.jpg

AMB_111.jpg

AMB_112.jpg

AMB_113.jpg

AMB_114.jpg

AMB_115.jpg

AMB_116.jpg

AMB_117.jpg

AMB_118.jpg

AMB_119.jpg

AMB_120.jpg

AMB_121.jpg

AMB_122.jpg

AMB_123.jpg

AMB_124.jpg

AMB_125.jpg

AMB_126.jpg

AMB_127.jpg

AMB_128.jpg

AMB_129.jpg

AMB_130.jpg

AMB_131.jpg

AMB_132.jpg

AMB_133.jpg

AMB_134.jpg

AMB_135.jpg

AMB_136.jpg

AMB_137.jpg

AMB_138.jpg

AMB_139.jpg

AMB_140.jpg

AMB_141.jpg

AMB_142.jpg

AMB_143.jpg

AMB_144.jpg

AMB_145.jpg

AMB_146.jpg

AMB_147.jpg

AMB_148.jpg

AMB_149.jpg

AMB_150.jpg

AMB_151.jpg

AMB_152.jpg

AMB_153.jpg

AMB_154.jpg

AMB_155.jpg

AMB_156.jpg

AMB_157.jpg

AMB_158.jpg

AMB_159.jpg

AMB_160.jpg

AMB_161.jpg

AMB_162.jpg

AMB_163.jpg

AMB_164.jpg

AMB_165.jpg

AMB_166.jpg

AMB_167.jpg

AMB_168.jpg

AMB_169.jpg

AMB_170.jpg

AMB_171.jpg

AMB_172.jpg

AMB_173.jpg

AMB_174.jpg

AMB_175.jpg

AMB_176.jpg

AMB_177.jpg

AMB_178.jpg

AMB_179.jpg

AMB_180.jpg

AMB_181.jpg

AMB_182.jpg

AMB_183.jpg

AMB_184.jpg

AMB_185.jpg

AMB_186.jpg

AMB_187.jpg

AMB_188.jpg

AMB_189.jpg