a_AMB_647.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰   |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2730張
交付張數 : 730張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 桃園晶宴
新秘(新娘秘書) : Yumi 許育菁
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 許涵婷
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
新人PTT感謝:[推薦] 台北-婚攝古柯杰/阿杰(饅頭爸團隊)
a_AMB_001.jpg

a_AMB_010.jpg

a_AMB_012.jpg

a_AMB_014.jpg

a_AMB_015.jpg

a_AMB_021.jpg

a_AMB_033.jpg

a_AMB_035.jpg

a_AMB_037.jpg

a_AMB_038.jpg

a_AMB_039.jpg

a_AMB_040.jpg

a_AMB_048.jpg

a_AMB_049.jpg

a_AMB_050.jpg

a_AMB_051.jpg

a_AMB_052.jpg

a_AMB_055.jpg

a_AMB_056.jpg

a_AMB_057.jpg

a_AMB_068.jpg

a_AMB_069.jpg

a_AMB_070.jpg

a_AMB_071.jpg

a_AMB_075.jpg

a_AMB_076.jpg

a_AMB_085.jpg

a_AMB_086.jpg

a_AMB_087.jpg

a_AMB_088.jpg

a_AMB_089.jpg

a_AMB_090.jpg

a_AMB_091.jpg

a_AMB_093.jpg

a_AMB_094.jpg

a_AMB_095.jpg

a_AMB_096.jpg

a_AMB_097.jpg

a_AMB_098.jpg

a_AMB_101.jpg

a_AMB_102.jpg

a_AMB_103.jpg

a_AMB_104.jpg

a_AMB_108.jpg

a_AMB_109.jpg

a_AMB_110.jpg

a_AMB_117.jpg

a_AMB_118.jpg

a_AMB_121.jpg

a_AMB_122.jpg

a_AMB_123.jpg

a_AMB_124.jpg

a_AMB_125.jpg

a_AMB_126.jpg

a_AMB_127.jpg

a_AMB_128.jpg

a_AMB_129.jpg

a_AMB_130.jpg

a_AMB_131.jpg

a_AMB_132.jpg

a_AMB_136.jpg

a_AMB_137.jpg

a_AMB_138.jpg

a_AMB_139.jpg

a_AMB_143.jpg

a_AMB_144.jpg

a_AMB_145.jpg

a_AMB_146.jpg

a_AMB_147.jpg

a_AMB_148.jpg

a_AMB_151.jpg

a_AMB_152.jpg

a_AMB_154.jpg

a_AMB_155.jpg

a_AMB_156.jpg

a_AMB_157.jpg

a_AMB_158.jpg

a_AMB_159.jpg

a_AMB_160.jpg

a_AMB_161.jpg

a_AMB_162.jpg

a_AMB_165.jpg

a_AMB_168.jpg

a_AMB_169.jpg

a_AMB_170.jpg

a_AMB_171.jpg

a_AMB_172.jpg

a_AMB_173.jpg

a_AMB_174.jpg

a_AMB_175.jpg

a_AMB_176.jpg

a_AMB_177.jpg

a_AMB_179.jpg

a_AMB_182.jpg

a_AMB_183.jpg

a_AMB_184.jpg

a_AMB_185.jpg

a_AMB_186.jpg

a_AMB_187.jpg

a_AMB_188.jpg

a_AMB_189.jpg

a_AMB_191.jpg

a_AMB_194.jpg

a_AMB_195.jpg

a_AMB_197.jpg

a_AMB_198.jpg

a_AMB_199.jpg

a_AMB_201.jpg

a_AMB_202.jpg

a_AMB_204.jpg

a_AMB_205.jpg

a_AMB_206.jpg

a_AMB_210.jpg

a_AMB_212.jpg

a_AMB_220.jpg

a_AMB_278.jpg

a_AMB_279.jpg

a_AMB_280.jpg

a_AMB_282.jpg

a_AMB_283.jpg

a_AMB_284.jpg

a_AMB_290.jpg

a_AMB_293.jpg

a_AMB_294.jpg

a_AMB_295.jpg

a_AMB_297.jpg

a_AMB_298.jpg

a_AMB_299.jpg

a_AMB_300.jpg

a_AMB_301.jpg

a_AMB_302.jpg

a_AMB_312.jpg

a_AMB_314.jpg

a_AMB_316.jpg

a_AMB_317.jpg

a_AMB_326.jpg

a_AMB_327.jpg

a_AMB_332.jpg

a_AMB_334.jpg

a_AMB_338.jpg

a_AMB_339.jpg

a_AMB_352.jpg

a_AMB_356.jpg

a_AMB_357.jpg

a_AMB_359.jpg

a_AMB_362.jpg

a_AMB_364.jpg

a_AMB_365.jpg

a_AMB_366.jpg

a_AMB_367.jpg

a_AMB_384.jpg

a_AMB_385.jpg

a_AMB_386.jpg

a_AMB_387.jpg

a_AMB_389.jpg

a_AMB_391.jpg

a_AMB_393.jpg

a_AMB_394.jpg

a_AMB_396.jpg

a_AMB_397.jpg

a_AMB_399.jpg

a_AMB_401.jpg

a_AMB_402.jpg

a_AMB_403.jpg

a_AMB_404.jpg

a_AMB_405.jpg

a_AMB_406.jpg

a_AMB_407.jpg

a_AMB_408.jpg

a_AMB_410.jpg

a_AMB_411.jpg

a_AMB_413.jpg

a_AMB_414.jpg

a_AMB_415.jpg

a_AMB_416.jpg

a_AMB_418.jpg

a_AMB_420.jpg

a_AMB_421.jpg

a_AMB_422.jpg

a_AMB_423.jpg

a_AMB_425.jpg

a_AMB_427.jpg

a_AMB_428.jpg

a_AMB_429.jpg

a_AMB_430.jpg

a_AMB_431.jpg

a_AMB_432.jpg

a_AMB_433.jpg

a_AMB_435.jpg

a_AMB_436.jpg

a_AMB_441.jpg

a_AMB_442.jpg

a_AMB_445.jpg

a_AMB_446.jpg

a_AMB_447.jpg

a_AMB_448.jpg

a_AMB_449.jpg

a_AMB_451.jpg

a_AMB_457.jpg

a_AMB_458.jpg

a_AMB_460.jpg

a_AMB_461.jpg

a_AMB_462.jpg

a_AMB_464.jpg

a_AMB_465.jpg

a_AMB_466.jpg

a_AMB_467.jpg

a_AMB_468.jpg

a_AMB_469.jpg

a_AMB_470.jpg

a_AMB_473.jpg

a_AMB_475.jpg

a_AMB_478.jpg

a_AMB_479.jpg

a_AMB_481.jpg

a_AMB_482.jpg

a_AMB_486.jpg

a_AMB_487.jpg

a_AMB_488.jpg

a_AMB_489.jpg

a_AMB_496.jpg

a_AMB_497.jpg

a_AMB_498.jpg

a_AMB_499.jpg

a_AMB_504.jpg

a_AMB_506.jpg

a_AMB_507.jpg

a_AMB_510.jpg

a_AMB_511.jpg

a_AMB_512.jpg

a_AMB_516.jpg

a_AMB_517.jpg

a_AMB_519.jpg

a_AMB_520.jpg

a_AMB_522.jpg

a_AMB_526.jpg

a_AMB_527.jpg

a_AMB_528.jpg

a_AMB_529.jpg

a_AMB_530.jpg

a_AMB_532.jpg

a_AMB_533.jpg

a_AMB_534.jpg

a_AMB_535.jpg

a_AMB_536.jpg

a_AMB_537.jpg

a_AMB_538.jpg

a_AMB_539.jpg

a_AMB_545.jpg

a_AMB_546.jpg

a_AMB_547.jpg

a_AMB_550.jpg

a_AMB_551.jpg

a_AMB_555.jpg

a_AMB_556.jpg

a_AMB_557.jpg

a_AMB_560.jpg

a_AMB_562.jpg

a_AMB_564.jpg

a_AMB_566.jpg

a_AMB_568.jpg

a_AMB_583.jpg

a_AMB_584.jpg

a_AMB_585.jpg

a_AMB_586.jpg

a_AMB_588.jpg

a_AMB_596.jpg

a_AMB_598.jpg

a_AMB_599.jpg

a_AMB_606.jpg

a_AMB_615.jpg

a_AMB_620.jpg

a_AMB_623.jpg

a_AMB_624.jpg

a_AMB_626.jpg

a_AMB_639.jpg

a_AMB_641.jpg

a_AMB_643.jpg

a_AMB_645.jpg

a_AMB_647.jpg

a_AMB_648.jpg

a_AMB_650.jpg

a_AMB_656.jpg

a_AMB_657.jpg

a_AMB_661.jpg

a_AMB_662.jpg

a_AMB_663.jpg

a_AMB_664.jpg

a_AMB_665.jpg

a_AMB_666.jpg

a_AMB_667.jpg

a_AMB_669.jpg

a_AMB_670.jpg

a_AMB_671.jpg

a_AMB_672.jpg

a_AMB_674.jpg

a_AMB_676.jpg

a_AMB_678.jpg

a_AMB_679.jpg

a_AMB_680.jpg

a_AMB_681.jpg

a_AMB_682.jpg

a_AMB_683.jpg

a_AMB_684.jpg

a_AMB_685.jpg

a_AMB_686.jpg

a_AMB_696.jpg

a_AMB_699.jpg

a_AMB_700.jpg

a_AMB_701.jpg

a_AMB_702.jpg

a_AMB_703.jpg

a_AMB_712.jpg

a_AMB_714.jpg

a_AMB_715.jpg

a_AMB_716.jpg

a_AMB_724.jpg

a_AMB_725.jpg

a_AMB_726.jpg

a_AMB_730.jpg

a_AMB_732.jpg

a_AMB_733.jpg

a_AMB_735.jpg

a_AMB_736.jpg

a_AMB_737.jpg

a_AMB_738.jpg

a_AMB_741.jpg

a_AMB_743.jpg

a_AMB_745.jpg

a_AMB_746.jpg

a_AMB_749.jpg