SUP_083.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝張智超  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 100張
交付張數 : 179張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 茂園和漢美食館
新秘(新娘秘書) : 資料不明
婚紗禮服 : 資料不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資料不明
婚佈(婚禮佈置) : 無

SUP_002.jpg

SUP_004.jpg

SUP_006.jpg

SUP_007.jpg

SUP_009.jpg

SUP_010.jpg

SUP_012.jpg

SUP_014.jpg

SUP_015.jpg

SUP_016.jpg

SUP_018.jpg

SUP_019.jpg

SUP_020.jpg

SUP_023.jpg

SUP_026.jpg

SUP_027.jpg

SUP_028.jpg

SUP_030.jpg

SUP_032.jpg

SUP_033.jpg

SUP_034.jpg

SUP_035.jpg

SUP_036.jpg

SUP_037.jpg

SUP_038.jpg

SUP_039.jpg

SUP_040.jpg

SUP_041.jpg

SUP_042.jpg

SUP_044.jpg

SUP_046.jpg

SUP_047.jpg

SUP_048.jpg

SUP_049.jpg

SUP_050.jpg

SUP_051.jpg

SUP_053.jpg

SUP_054.jpg

SUP_055.jpg

SUP_056.jpg

SUP_058.jpg

SUP_059.jpg

SUP_060.jpg

SUP_061.jpg

SUP_062.jpg

SUP_063.jpg

SUP_065.jpg

SUP_066.jpg

SUP_067.jpg

SUP_068.jpg

SUP_069.jpg

SUP_070.jpg

SUP_073.jpg

SUP_074.jpg

SUP_077.jpg

SUP_078.jpg

SUP_079.jpg

SUP_080.jpg

SUP_081.jpg

SUP_082.jpg

SUP_083.jpg

SUP_085.jpg

SUP_086.jpg

SUP_087.jpg

SUP_088.jpg

SUP_089.jpg

SUP_090.jpg

SUP_091.jpg

SUP_092.jpg

SUP_093.jpg

SUP_094.jpg

SUP_095.jpg

SUP_096.jpg

SUP_098.jpg

SUP_099.jpg

SUP_100.jpg

SUP_101.jpg

SUP_103.jpg

SUP_104.jpg

SUP_106.jpg

SUP_108.jpg

SUP_109.jpg

SUP_111.jpg

SUP_112.jpg

SUP_114.jpg

SUP_115.jpg

SUP_117.jpg

SUP_121.jpg

SUP_124.jpg

SUP_125.jpg

SUP_129.jpg

SUP_130.jpg

SUP_131.jpg

SUP_132.jpg

SUP_134.jpg

SUP_137.jpg

SUP_138.jpg

SUP_139.jpg

SUP_141.jpg

SUP_142.jpg

SUP_143.jpg

SUP_144.jpg

SUP_146.jpg

SUP_149.jpg

SUP_152.jpg

SUP_153.jpg

SUP_154.jpg

SUP_155.jpg

SUP_156.jpg

SUP_160.jpg

SUP_161.jpg

SUP_167.jpg

SUP_170.jpg

SUP_178.jpg

SUP_182.jpg

SUP_183.jpg

SUP_184.jpg

SUP_186.jpg

SUP_187.jpg

SUP_188.jpg

SUP_189.jpg

SUP_193.jpg

SUP_194.jpg

SUP_195.jpg

SUP_197.jpg

SUP_198.jpg

SUP_200.jpg