SUP_232.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝張智超 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1886張
交付張數 : 490張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 蘆洲晶贊會館
新秘(新娘秘書) : 資料不明
婚紗禮服 : 資料不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資料不明
婚佈(婚禮佈置) : 無

SUP_001.jpg

SUP_002.jpg

SUP_003.jpg

SUP_005.jpg

SUP_007.jpg

SUP_008.jpg

SUP_013.jpg

SUP_016.jpg

SUP_017.jpg

SUP_019.jpg

SUP_021.jpg

SUP_022.jpg

SUP_023.jpg

SUP_029.jpg

SUP_030.jpg

SUP_034.jpg

SUP_037.jpg

SUP_039.jpg

SUP_040.jpg

SUP_041.jpg

SUP_044.jpg

SUP_045.jpg

SUP_046.jpg

SUP_048.jpg

SUP_049.jpg

SUP_052.jpg

SUP_054.jpg

SUP_056.jpg

SUP_057.jpg

SUP_058.jpg

SUP_063.jpg

SUP_064.jpg

SUP_066.jpg

SUP_067.jpg

SUP_071.jpg

SUP_073.jpg

SUP_076.jpg

SUP_077.jpg

SUP_079.jpg

SUP_080.jpg

SUP_081.jpg

SUP_088.jpg

SUP_089.jpg

SUP_091.jpg

SUP_093.jpg

SUP_094.jpg

SUP_099.jpg

SUP_100.jpg

SUP_101.jpg

SUP_102.jpg

SUP_112.jpg

SUP_113.jpg

SUP_114.jpg

SUP_115.jpg

SUP_126.jpg

SUP_130.jpg

SUP_143.jpg

SUP_144.jpg

SUP_151.jpg

SUP_152.jpg

SUP_153.jpg

SUP_154.jpg

SUP_158.jpg

SUP_159.jpg

SUP_160.jpg

SUP_169.jpg

SUP_170.jpg

SUP_171.jpg

SUP_172.jpg

SUP_173.jpg

SUP_175.jpg

SUP_176.jpg

SUP_178.jpg

SUP_181.jpg

SUP_182.jpg

SUP_184.jpg

SUP_185.jpg

SUP_186.jpg

SUP_187.jpg

SUP_189.jpg

SUP_192.jpg

SUP_196.jpg

SUP_202.jpg

SUP_204.jpg

SUP_209.jpg

SUP_219.jpg

SUP_224.jpg

SUP_225.jpg

SUP_226.jpg

SUP_230.jpg

SUP_232.jpg

SUP_233.jpg

SUP_238.jpg

SUP_240.jpg

SUP_241.jpg

SUP_244.jpg

SUP_245.jpg

SUP_253.jpg

SUP_258.jpg

SUP_265.jpg

SUP_267.jpg

SUP_271.jpg

SUP_273.jpg

SUP_290.jpg

SUP_291.jpg

SUP_296.jpg

SUP_305.jpg

SUP_306.jpg

SUP_314.jpg

SUP_329.jpg

SUP_337.jpg

SUP_340.jpg

SUP_342.jpg

SUP_356.jpg

SUP_360.jpg

SUP_363.jpg

SUP_374.jpg

SUP_384.jpg

SUP_409.jpg

SUP_410.jpg

SUP_411.jpg

SUP_415.jpg

SUP_428.jpg

SUP_433.jpg

SUP_441.jpg

SUP_443.jpg

SUP_444.jpg

SUP_445.jpg

SUP_446.jpg

SUP_453.jpg

SUP_454.jpg

SUP_459.jpg

SUP_463.jpg

SUP_479.jpg

SUP_481.jpg

SUP_511.jpg

SUP_522.jpg

SUP_525.jpg