SUP_131.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝張智超  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1200張
交付張數 : 328張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 桃園晶宴會館
新秘(新娘秘書) : 資料不明
婚紗禮服 : 資料不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資料不明
婚佈(婚禮佈置) : 無
SUP_001.jpg

SUP_002.jpg

SUP_003.jpg

SUP_004.jpg

SUP_006.jpg

SUP_007.jpg

SUP_008.jpg

SUP_009.jpg

SUP_011.jpg

SUP_012.jpg

SUP_013.jpg

SUP_014.jpg

SUP_015.jpg

SUP_016.jpg

SUP_018.jpg

SUP_019.jpg

SUP_020.jpg

SUP_021.jpg

SUP_022.jpg

SUP_025.jpg

SUP_026.jpg

SUP_027.jpg

SUP_028.jpg

SUP_029.jpg

SUP_030.jpg

SUP_031.jpg

SUP_032.jpg

SUP_033.jpg

SUP_035.jpg

SUP_036.jpg

SUP_037.jpg

SUP_038.jpg

SUP_039.jpg

SUP_040.jpg

SUP_041.jpg

SUP_042.jpg

SUP_043.jpg

SUP_044.jpg

SUP_045.jpg

SUP_047.jpg

SUP_048.jpg

SUP_049.jpg

SUP_050.jpg

SUP_051.jpg

SUP_052.jpg

SUP_054.jpg

SUP_055.jpg

SUP_056.jpg

SUP_057.jpg

SUP_058.jpg

SUP_059.jpg

SUP_060.jpg

SUP_061.jpg

SUP_062.jpg

SUP_063.jpg

SUP_064.jpg

SUP_066.jpg

SUP_067.jpg

SUP_069.jpg

SUP_070.jpg

SUP_071.jpg

SUP_073.jpg

SUP_075.jpg

SUP_076.jpg

SUP_077.jpg

SUP_078.jpg

SUP_079.jpg

SUP_080.jpg

SUP_081.jpg

SUP_082.jpg

SUP_083.jpg

SUP_084.jpg

SUP_085.jpg

SUP_086.jpg

SUP_087.jpg

SUP_088.jpg

SUP_089.jpg

SUP_090.jpg

SUP_091.jpg

SUP_093.jpg

SUP_094.jpg

SUP_096.jpg

SUP_097.jpg

SUP_098.jpg

SUP_099.jpg

SUP_100.jpg

SUP_101.jpg

SUP_102.jpg

SUP_103.jpg

SUP_104.jpg

SUP_105.jpg

SUP_106.jpg

SUP_107.jpg

SUP_109.jpg

SUP_110.jpg

SUP_111.jpg

SUP_112.jpg

SUP_113.jpg

SUP_114.jpg

SUP_115.jpg

SUP_116.jpg

SUP_118.jpg

SUP_119.jpg

SUP_120.jpg

SUP_121.jpg

SUP_122.jpg

SUP_123.jpg

SUP_124.jpg

SUP_125.jpg

SUP_126.jpg

SUP_127.jpg

SUP_129.jpg

SUP_130.jpg

SUP_131.jpg

SUP_132.jpg

SUP_134.jpg

SUP_135.jpg

SUP_136.jpg

SUP_138.jpg

SUP_139.jpg

SUP_140.jpg

SUP_142.jpg

SUP_143.jpg

SUP_144.jpg

SUP_146.jpg

SUP_147.jpg

SUP_148.jpg

SUP_149.jpg

SUP_150.jpg

SUP_151.jpg

SUP_152.jpg

SUP_154.jpg

SUP_155.jpg

SUP_156.jpg

SUP_157.jpg

SUP_158.jpg

SUP_159.jpg

SUP_161.jpg

SUP_162.jpg

SUP_163.jpg

SUP_164.jpg

SUP_165.jpg

SUP_166.jpg

SUP_167.jpg

SUP_168.jpg

SUP_169.jpg

SUP_170.jpg

SUP_172.jpg

SUP_173.jpg

SUP_174.jpg

SUP_175.jpg

SUP_176.jpg

SUP_177.jpg

SUP_179.jpg

SUP_182.jpg

SUP_183.jpg

SUP_184.jpg

SUP_185.jpg

SUP_186.jpg

SUP_187.jpg

SUP_188.jpg

SUP_189.jpg

SUP_197.jpg

SUP_198.jpg

SUP_200.jpg

SUP_201.jpg

SUP_203.jpg

SUP_204.jpg

SUP_205.jpg

SUP_206.jpg

SUP_207.jpg

SUP_209.jpg

SUP_210.jpg

SUP_213.jpg

SUP_214.jpg

SUP_215.jpg

SUP_217.jpg

SUP_218.jpg

SUP_220.jpg

SUP_221.jpg

SUP_222.jpg

SUP_223.jpg

SUP_225.jpg

SUP_227.jpg

SUP_229.jpg

SUP_230.jpg

SUP_232.jpg

SUP_235.jpg

SUP_238.jpg

SUP_239.jpg

SUP_240.jpg

SUP_243.jpg

SUP_244.jpg

SUP_246.jpg

SUP_248.jpg

SUP_250.jpg

SUP_251.jpg

SUP_253.jpg

SUP_254.jpg

SUP_256.jpg

SUP_258.jpg

SUP_260.jpg

SUP_262.jpg

SUP_264.jpg

SUP_265.jpg

SUP_266.jpg

SUP_268.jpg

SUP_269.jpg

SUP_270.jpg

SUP_271.jpg

SUP_272.jpg

SUP_274.jpg

SUP_275.jpg

SUP_280.jpg

SUP_281.jpg

SUP_284.jpg

SUP_286.jpg

SUP_288.jpg

SUP_289.jpg

SUP_293.jpg

SUP_300.jpg

SUP_303.jpg

SUP_305.jpg

SUP_306.jpg

SUP_309.jpg

SUP_310.jpg

SUP_313.jpg

SUP_314.jpg

SUP_315.jpg

SUP_317.jpg

SUP_319.jpg

SUP_322.jpg

SUP_324.jpg

SUP_325.jpg

SUP_326.jpg

SUP_327.jpg

SUP_328.jpg

SUP_330.jpg

SUP_331.jpg

SUP_333.jpg

SUP_334.jpg

SUP_339.jpg

SUP_340.jpg

SUP_341.jpg

SUP_342.jpg

SUP_343.jpg

SUP_346.jpg

SUP_347.jpg

SUP_348.jpg

SUP_351.jpg

SUP_352.jpg

SUP_353.jpg

SUP_354.jpg

SUP_356.jpg