a_AMB_252.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2137張
交付張數 : 428張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 世貿三三婚宴會館
新秘(新娘秘書) : 無提供資訊
婚紗禮服 : 無提供資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無

a_AMB_001.jpg

a_AMB_002.jpg

a_AMB_008.jpg

a_AMB_009.jpg

a_AMB_010.jpg

a_AMB_015.jpg

a_AMB_017.jpg

a_AMB_018.jpg

a_AMB_019.jpg

a_AMB_020.jpg

a_AMB_022.jpg

a_AMB_023.jpg

a_AMB_024.jpg

a_AMB_026.jpg

a_AMB_027.jpg

a_AMB_028.jpg

a_AMB_029.jpg

a_AMB_030.jpg

a_AMB_031.jpg

a_AMB_032.jpg

a_AMB_033.jpg

a_AMB_034.jpg

a_AMB_035.jpg

a_AMB_039.jpg

a_AMB_041.jpg

a_AMB_042.jpg

a_AMB_043.jpg

a_AMB_045.jpg

a_AMB_047.jpg

a_AMB_048.jpg

a_AMB_050.jpg

a_AMB_064.jpg

a_AMB_067.jpg

a_AMB_071.jpg

a_AMB_073.jpg

a_AMB_074.jpg

a_AMB_075.jpg

a_AMB_076.jpg

a_AMB_078.jpg

a_AMB_080.jpg

a_AMB_081.jpg

a_AMB_082.jpg

a_AMB_084.jpg

a_AMB_086.jpg

a_AMB_087.jpg

a_AMB_088.jpg

a_AMB_098.jpg

a_AMB_099.jpg

a_AMB_118.jpg

a_AMB_119.jpg

a_AMB_120.jpg

a_AMB_122.jpg

a_AMB_123.jpg

a_AMB_127.jpg

a_AMB_129.jpg

a_AMB_131.jpg

a_AMB_135.jpg

a_AMB_136.jpg

a_AMB_143.jpg

a_AMB_146.jpg

a_AMB_152.jpg

a_AMB_154.jpg

a_AMB_163.jpg

a_AMB_164.jpg

a_AMB_166.jpg

a_AMB_167.jpg

a_AMB_172.jpg

a_AMB_174.jpg

a_AMB_175.jpg

a_AMB_176.jpg

a_AMB_179.jpg

a_AMB_180.jpg

a_AMB_183.jpg

a_AMB_184.jpg

a_AMB_185.jpg

a_AMB_187.jpg

a_AMB_188.jpg

a_AMB_191.jpg

a_AMB_192.jpg

a_AMB_193.jpg

a_AMB_200.jpg

a_AMB_201.jpg

a_AMB_202.jpg

a_AMB_205.jpg

a_AMB_207.jpg

a_AMB_208.jpg

a_AMB_214.jpg

a_AMB_215.jpg

a_AMB_216.jpg

a_AMB_217.jpg

a_AMB_219.jpg

a_AMB_220.jpg

a_AMB_221.jpg

a_AMB_223.jpg

a_AMB_224.jpg

a_AMB_225.jpg

a_AMB_226.jpg

a_AMB_227.jpg

a_AMB_228.jpg

a_AMB_229.jpg

a_AMB_230.jpg

a_AMB_232.jpg

a_AMB_233.jpg

a_AMB_234.jpg

a_AMB_235.jpg

a_AMB_236.jpg

a_AMB_237.jpg

a_AMB_238.jpg

a_AMB_239.jpg

a_AMB_240.jpg

a_AMB_241.jpg

a_AMB_243.jpg

a_AMB_244.jpg

a_AMB_245.jpg

a_AMB_246.jpg

a_AMB_248.jpg

a_AMB_252.jpg

a_AMB_253.jpg

a_AMB_254.jpg

a_AMB_257.jpg

a_AMB_258.jpg

a_AMB_259.jpg

a_AMB_262.jpg

a_AMB_263.jpg

a_AMB_264.jpg

a_AMB_265.jpg

a_AMB_266.jpg

a_AMB_271.jpg

a_AMB_273.jpg

a_AMB_280.jpg

a_AMB_281.jpg

a_AMB_282.jpg

a_AMB_286.jpg

a_AMB_288.jpg

a_AMB_290.jpg

a_AMB_291.jpg

a_AMB_292.jpg

a_AMB_293.jpg

a_AMB_298.jpg

a_AMB_299.jpg

a_AMB_301.jpg

a_AMB_304.jpg

a_AMB_305.jpg

a_AMB_308.jpg

a_AMB_310.jpg

a_AMB_312.jpg

a_AMB_313.jpg

a_AMB_314.jpg

a_AMB_315.jpg

a_AMB_316.jpg

a_AMB_317.jpg

a_AMB_318.jpg

a_AMB_320.jpg

a_AMB_321.jpg

a_AMB_323.jpg

a_AMB_324.jpg

a_AMB_326.jpg

a_AMB_327.jpg

a_AMB_328.jpg

a_AMB_333.jpg

a_AMB_335.jpg

a_AMB_336.jpg

a_AMB_340.jpg

a_AMB_343.jpg

a_AMB_345.jpg

a_AMB_346.jpg

a_AMB_349.jpg

a_AMB_350.jpg

a_AMB_352.jpg

a_AMB_358.jpg

a_AMB_360.jpg

a_AMB_364.jpg

a_AMB_365.jpg

a_AMB_366.jpg

a_AMB_367.jpg

a_AMB_368.jpg

a_AMB_370.jpg

a_AMB_371.jpg

a_AMB_372.jpg

a_AMB_373.jpg

a_AMB_374.jpg

a_AMB_375.jpg

a_AMB_376.jpg

a_AMB_378.jpg

a_AMB_379.jpg

a_AMB_380.jpg

a_AMB_381.jpg

a_AMB_382.jpg

a_AMB_384.jpg

a_AMB_385.jpg

a_AMB_387.jpg

a_AMB_389.jpg

a_AMB_390.jpg

a_AMB_407.jpg

a_AMB_409.jpg

a_AMB_414.jpg

a_AMB_415.jpg

a_AMB_421.jpg

a_AMB_430.jpg

a_AMB_435.jpg

a_AMB_437.jpg

a_AMB_443.jpg

a_AMB_447.jpg