SUP_399.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝張智超  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 1DXII (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2982張
交付張數 : 863張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 府中晶宴會館
新秘(新娘秘書) : 資料不明
婚紗禮服 : 資料不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資料不明
婚佈(婚禮佈置) : 無
本篇作之完整相本:張智超痞客連結?(請點選)

SUP_002.jpg

SUP_005.jpg

SUP_006.jpg

SUP_007.jpg

SUP_009.jpg

SUP_011.jpg

SUP_012.jpg

SUP_018.jpg

SUP_020.jpg

SUP_021.jpg

SUP_023.jpg

SUP_025.jpg

SUP_026.jpg

SUP_028.jpg

SUP_031.jpg

SUP_039.jpg

SUP_041.jpg

SUP_042.jpg

SUP_044.jpg

SUP_045.jpg

SUP_046.jpg

SUP_047.jpg

SUP_048.jpg

SUP_051.jpg

SUP_052.jpg

SUP_059.jpg

SUP_060.jpg

SUP_063.jpg

SUP_065.jpg

SUP_066.jpg

SUP_072.jpg

SUP_081.jpg

SUP_082.jpg

SUP_083.jpg

SUP_085.jpg

SUP_089.jpg

SUP_094.jpg

SUP_096.jpg

SUP_098.jpg

SUP_099.jpg

SUP_102.jpg

SUP_103.jpg

SUP_104.jpg

SUP_106.jpg

SUP_108.jpg

SUP_110.jpg

SUP_111.jpg

SUP_118.jpg

SUP_124.jpg

SUP_125.jpg

SUP_126.jpg

SUP_128.jpg

SUP_133.jpg

SUP_135.jpg

SUP_137.jpg

SUP_143.jpg

SUP_150.jpg

SUP_152.jpg

SUP_155.jpg

SUP_156.jpg

SUP_158.jpg

SUP_160.jpg

SUP_166.jpg

SUP_167.jpg

SUP_168.jpg

SUP_170.jpg

SUP_182.jpg

SUP_183.jpg

SUP_184.jpg

SUP_218.jpg

SUP_220.jpg

SUP_224.jpg

SUP_225.jpg

SUP_227.jpg

SUP_230.jpg

SUP_231.jpg

SUP_232.jpg

SUP_233.jpg

SUP_236.jpg

SUP_237.jpg

SUP_243.jpg

SUP_247.jpg

SUP_248.jpg

SUP_250.jpg

SUP_252.jpg

SUP_253.jpg

SUP_255.jpg

SUP_256.jpg

SUP_259.jpg

SUP_260.jpg

SUP_266.jpg

SUP_267.jpg

SUP_268.jpg

SUP_270.jpg

SUP_272.jpg

SUP_274.jpg

SUP_275.jpg

SUP_278.jpg

SUP_279.jpg

SUP_281.jpg

SUP_282.jpg

SUP_283.jpg

SUP_284.jpg

SUP_285.jpg

SUP_287.jpg

SUP_288.jpg

SUP_289.jpg

SUP_290.jpg

SUP_291.jpg

SUP_292.jpg

SUP_293.jpg

SUP_296.jpg

SUP_297.jpg

SUP_300.jpg

SUP_303.jpg

SUP_307.jpg

SUP_309.jpg

SUP_310.jpg

SUP_311.jpg

SUP_312.jpg

SUP_313.jpg

SUP_317.jpg

SUP_318.jpg

SUP_323.jpg

SUP_325.jpg

SUP_328.jpg

SUP_332.jpg

SUP_333.jpg

SUP_341.jpg

SUP_342.jpg

SUP_343.jpg

SUP_344.jpg

SUP_347.jpg

SUP_348.jpg

SUP_349.jpg

SUP_350.jpg

SUP_351.jpg

SUP_353.jpg

SUP_354.jpg

SUP_355.jpg

SUP_356.jpg

SUP_358.jpg

SUP_360.jpg

SUP_361.jpg

SUP_362.jpg

SUP_364.jpg

SUP_365.jpg

SUP_367.jpg

SUP_368.jpg

SUP_376.jpg

SUP_378.jpg

SUP_380.jpg

SUP_381.jpg

SUP_382.jpg

SUP_383.jpg

SUP_386.jpg

SUP_389.jpg

SUP_392.jpg

SUP_395.jpg

SUP_396.jpg

SUP_398.jpg

SUP_399.jpg

SUP_401.jpg

SUP_402.jpg

SUP_405.jpg

SUP_412.jpg

SUP_414.jpg

SUP_415.jpg

SUP_416.jpg

SUP_418.jpg

SUP_420.jpg

SUP_421.jpg

SUP_422.jpg

SUP_424.jpg

SUP_429.jpg

SUP_431.jpg

SUP_433.jpg

SUP_434.jpg

SUP_435.jpg

SUP_437.jpg

SUP_438.jpg

SUP_439.jpg

SUP_443.jpg

SUP_445.jpg

SUP_450.jpg

SUP_452.jpg

SUP_454.jpg

SUP_461.jpg

SUP_465.jpg

SUP_467.jpg

SUP_470.jpg

SUP_472.jpg

SUP_473.jpg

SUP_474.jpg

SUP_475.jpg

SUP_476.jpg

SUP_477.jpg

SUP_478.jpg

SUP_479.jpg

SUP_480.jpg

SUP_483.jpg

SUP_484.jpg

SUP_489.jpg

SUP_494.jpg

SUP_497.jpg

SUP_498.jpg

SUP_501.jpg

SUP_502.jpg

SUP_505.jpg

SUP_508.jpg

SUP_509.jpg

SUP_512.jpg

SUP_514.jpg

SUP_516.jpg

SUP_518.jpg

SUP_520.jpg

SUP_521.jpg

SUP_522.jpg

SUP_527.jpg

SUP_528.jpg

SUP_534.jpg

SUP_535.jpg

SUP_537.jpg

SUP_538.jpg

SUP_539.jpg

SUP_540.jpg

SUP_541.jpg

SUP_542.jpg

SUP_543.jpg

SUP_551.jpg

SUP_559.jpg

SUP_568.jpg

SUP_569.jpg

SUP_575.jpg

SUP_610.jpg

SUP_614.jpg

SUP_616.jpg

SUP_617.jpg

SUP_618.jpg

SUP_619.jpg

SUP_626.jpg

SUP_631.jpg

SUP_633.jpg

SUP_635.jpg

SUP_638.jpg

SUP_639.jpg

SUP_640.jpg

SUP_642.jpg

SUP_643.jpg

SUP_644.jpg

SUP_646.jpg

SUP_648.jpg

SUP_649.jpg

SUP_650.jpg

SUP_652.jpg

SUP_653.jpg

SUP_656.jpg

SUP_659.jpg

SUP_667.jpg

SUP_668.jpg

SUP_674.jpg

SUP_677.jpg

SUP_678.jpg

SUP_687.jpg

SUP_689.jpg

SUP_694.jpg

SUP_696.jpg

SUP_701.jpg

SUP_702.jpg

SUP_704.jpg

SUP_706.jpg

SUP_707.jpg

SUP_708.jpg

SUP_712.jpg

SUP_716.jpg

SUP_718.jpg

SUP_719.jpg

SUP_721.jpg

SUP_724.jpg

SUP_728.jpg

SUP_734.jpg

SUP_736.jpg

SUP_737.jpg

SUP_738.jpg

SUP_742.jpg

SUP_744.jpg

SUP_745.jpg

SUP_749.jpg

SUP_750.jpg

SUP_752.jpg

SUP_754.jpg

SUP_755.jpg

SUP_764.jpg

SUP_781.jpg

SUP_783.jpg

SUP_805.jpg

SUP_806.jpg

SUP_819.jpg

SUP_824.jpg

SUP_828.jpg

SUP_829.jpg

SUP_830.jpg

SUP_833.jpg

SUP_836.jpg

SUP_847.jpg

SUP_864.jpg

SUP_880.jpg

SUP_884.jpg

SUP_887.jpg

SUP_895.jpg

SUP_901.jpg

SUP_909.jpg

SUP_911.jpg