a_KLB_0163.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1811張
交付張數 : 532張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 新竹金華苑
新秘(新娘秘書) : Vera
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0004.jpg

a_KLB_0006.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0016.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0042.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0050.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0064.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0075.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0108.jpg

a_KLB_0109.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0113.jpg

a_KLB_0114.jpg

a_KLB_0117.jpg

a_KLB_0120.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0170.jpg

a_KLB_0172.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0185.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0189.jpg

a_KLB_0192.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0200.jpg

a_KLB_0201.jpg

a_KLB_0206.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0217.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0235.jpg

a_KLB_0239.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0242.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0248.jpg

a_KLB_0250.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0255.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0261.jpg

a_KLB_0262.jpg

a_KLB_0271.jpg

a_KLB_0278.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0296.jpg

a_KLB_0298.jpg

a_KLB_0302.jpg

a_KLB_0307.jpg

a_KLB_0313.jpg

a_KLB_0316.jpg

a_KLB_0324.jpg

a_KLB_0328.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0330.jpg

a_KLB_0334.jpg

a_KLB_0335.jpg

a_KLB_0337.jpg

a_KLB_0339.jpg

a_KLB_0340.jpg

a_KLB_0352.jpg

a_KLB_0359.jpg

a_KLB_0360.jpg

a_KLB_0361.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0365.jpg

a_KLB_0368.jpg

a_KLB_0371.jpg

a_KLB_0374.jpg

a_KLB_0385.jpg

a_KLB_0388.jpg

a_KLB_0390.jpg

a_KLB_0395.jpg

a_KLB_0399.jpg

a_KLB_0406.jpg

a_KLB_0411.jpg

a_KLB_0413.jpg

a_KLB_0414.jpg

a_KLB_0415.jpg

a_KLB_0416.jpg

a_KLB_0418.jpg

a_KLB_0419.jpg

a_KLB_0421.jpg

a_KLB_0422.jpg

a_KLB_0424.jpg

a_KLB_0425.jpg

a_KLB_0427.jpg

a_KLB_0429.jpg

a_KLB_0430.jpg

a_KLB_0433.jpg

a_KLB_0435.jpg

a_KLB_0438.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0444.jpg

a_KLB_0454.jpg

a_KLB_0457.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0462.jpg

a_KLB_0464.jpg

a_KLB_0471.jpg

a_KLB_0503.jpg

a_KLB_0510.jpg

a_KLB_0513.jpg

a_KLB_0531.jpg