a_KLB_0292.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1924張
交付張數 : 565張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北晶華
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 : 賽西亞
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚攝玉米更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0004.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0023.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0029.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0039.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0052.jpg

a_KLB_0059.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0064.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0072.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0086.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0090.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0113.jpg

a_KLB_0116.jpg

a_KLB_0117.jpg

a_KLB_0119.jpg

a_KLB_0123.jpg

a_KLB_0126.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0155.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0166.jpg

a_KLB_0168.jpg

a_KLB_0170.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0182.jpg

a_KLB_0187.jpg

a_KLB_0189.jpg

a_KLB_0193.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0197.jpg

a_KLB_0200.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0203.jpg

a_KLB_0206.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0215.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0220.jpg

a_KLB_0221.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0227.jpg

a_KLB_0228.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0231.jpg

a_KLB_0233.jpg

a_KLB_0234.jpg

a_KLB_0241.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0244.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0256.jpg

a_KLB_0257.jpg

a_KLB_0261.jpg

a_KLB_0262.jpg

a_KLB_0264.jpg

a_KLB_0265.jpg

a_KLB_0266.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0273.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0277.jpg

a_KLB_0278.jpg

a_KLB_0279.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0283.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0285.jpg

a_KLB_0286.jpg

a_KLB_0289.jpg

a_KLB_0291.jpg

a_KLB_0292.jpg

a_KLB_0296.jpg

a_KLB_0297.jpg

a_KLB_0300.jpg

a_KLB_0304.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0310.jpg

a_KLB_0313.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0319.jpg

a_KLB_0320.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0325.jpg

a_KLB_0343.jpg

a_KLB_0346.jpg

a_KLB_0348.jpg

a_KLB_0349.jpg

a_KLB_0351.jpg

a_KLB_0352.jpg

a_KLB_0354.jpg

a_KLB_0355.jpg

a_KLB_0356.jpg

a_KLB_0360.jpg

a_KLB_0362.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0367.jpg

a_KLB_0369.jpg

a_KLB_0372.jpg

a_KLB_0374.jpg

a_KLB_0376.jpg

a_KLB_0380.jpg

a_KLB_0382.jpg

a_KLB_0383.jpg

a_KLB_0390.jpg

a_KLB_0392.jpg

a_KLB_0394.jpg

a_KLB_0396.jpg

a_KLB_0398.jpg

a_KLB_0400.jpg

a_KLB_0401.jpg

a_KLB_0402.jpg

a_KLB_0404.jpg

a_KLB_0406.jpg

a_KLB_0407.jpg

a_KLB_0408.jpg

a_KLB_0409.jpg

a_KLB_0410.jpg

a_KLB_0412.jpg

a_KLB_0413.jpg

a_KLB_0414.jpg

a_KLB_0418.jpg

a_KLB_0421.jpg

a_KLB_0422.jpg

a_KLB_0425.jpg

a_KLB_0426.jpg

a_KLB_0430.jpg

a_KLB_0431.jpg

a_KLB_0433.jpg

a_KLB_0434.jpg

a_KLB_0435.jpg

a_KLB_0437.jpg

a_KLB_0438.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0441.jpg

a_KLB_0442.jpg

a_KLB_0444.jpg

a_KLB_0448.jpg

a_KLB_0450.jpg

a_KLB_0452.jpg

a_KLB_0454.jpg

a_KLB_0455.jpg

a_KLB_0457.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0463.jpg

a_KLB_0465.jpg

a_KLB_0467.jpg

a_KLB_0468.jpg

a_KLB_0476.jpg

a_KLB_0481.jpg

a_KLB_0488.jpg

a_KLB_0490.jpg

a_KLB_0497.jpg

a_KLB_0503.jpg

a_KLB_0507.jpg

a_KLB_0511.jpg

a_KLB_0513.jpg

a_KLB_0517.jpg

a_KLB_0529.jpg

a_KLB_0531.jpg

a_KLB_0533.jpg

a_KLB_0534.jpg

a_KLB_0540.jpg

a_KLB_0545.jpg

a_KLB_0555.jpg

a_KLB_0569.jpg

a_KLB_0575.jpg

a_KLB_0577.jpg

a_KLB_0579.jpg

a_KLB_0582.jpg

a_KLB_0584.jpg

a_KLB_0585.jpg

a_KLB_0587.jpg

a_KLB_0588.jpg

a_KLB_0589.jpg

a_KLB_0591.jpg