a_AMB_034.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2552張
交付張數 : 543張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 新莊晶宴會館
新秘(新娘秘書) : 無提供資訊
婚紗禮服 : 無提供資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
新人感謝:
委與名感謝文
a_AMB_032.jpg

a_AMB_033.jpg

a_AMB_034.jpg

a_AMB_037.jpg

a_AMB_038.jpg

a_AMB_046.jpg

a_AMB_048.jpg

a_AMB_051.jpg

a_AMB_055.jpg

a_AMB_056.jpg

a_AMB_072.jpg

a_AMB_073.jpg

a_AMB_080.jpg

a_AMB_081.jpg

a_AMB_082.jpg

a_AMB_087.jpg

a_AMB_088.jpg

a_AMB_090.jpg

a_AMB_091.jpg

a_AMB_097.jpg

a_AMB_098.jpg

a_AMB_103.jpg

a_AMB_105.jpg

a_AMB_113.jpg

a_AMB_116.jpg

a_AMB_124.jpg

a_AMB_131.jpg

a_AMB_132.jpg

a_AMB_136.jpg

a_AMB_137.jpg

a_AMB_152.jpg

a_AMB_153.jpg

a_AMB_154.jpg

a_AMB_158.jpg

a_AMB_169.jpg

a_AMB_171.jpg

a_AMB_172.jpg

a_AMB_174.jpg

a_AMB_179.jpg

a_AMB_181.jpg

a_AMB_186.jpg

a_AMB_187.jpg

a_AMB_190.jpg

a_AMB_192.jpg

a_AMB_196.jpg

a_AMB_199.jpg

a_AMB_206.jpg

a_AMB_211.jpg

a_AMB_214.jpg

a_AMB_215.jpg

a_AMB_217.jpg

a_AMB_222.jpg

a_AMB_223.jpg

a_AMB_225.jpg

a_AMB_226.jpg

a_AMB_231.jpg

a_AMB_232.jpg

a_AMB_233.jpg

a_AMB_234.jpg

a_AMB_235.jpg

a_AMB_236.jpg

a_AMB_237.jpg

a_AMB_238.jpg

a_AMB_239.jpg

a_AMB_244.jpg

a_AMB_245.jpg

a_AMB_246.jpg

a_AMB_247.jpg

a_AMB_251.jpg

a_AMB_254.jpg

a_AMB_263.jpg

a_AMB_266.jpg

a_AMB_281.jpg

a_AMB_282.jpg

a_AMB_284.jpg

a_AMB_285.jpg

a_AMB_287.jpg

a_AMB_288.jpg

a_AMB_296.jpg

a_AMB_297.jpg

a_AMB_298.jpg

a_AMB_299.jpg

a_AMB_305.jpg

a_AMB_306.jpg

a_AMB_307.jpg

a_AMB_308.jpg

a_AMB_312.jpg

a_AMB_314.jpg

a_AMB_315.jpg

a_AMB_316.jpg

a_AMB_317.jpg

a_AMB_319.jpg

a_AMB_320.jpg

a_AMB_322.jpg

a_AMB_325.jpg

a_AMB_329.jpg

a_AMB_331.jpg

a_AMB_332.jpg

a_AMB_333.jpg

a_AMB_337.jpg

a_AMB_360.jpg

a_AMB_363.jpg

a_AMB_376.jpg

a_AMB_382.jpg

a_AMB_383.jpg

a_AMB_389.jpg

a_AMB_391.jpg

a_AMB_397.jpg

a_AMB_398.jpg

a_AMB_399.jpg

a_AMB_400.jpg

a_AMB_401.jpg

a_AMB_402.jpg

a_AMB_403.jpg

a_AMB_405.jpg

a_AMB_406.jpg

a_AMB_407.jpg

a_AMB_408.jpg

a_AMB_410.jpg

a_AMB_412.jpg

a_AMB_413.jpg

a_AMB_414.jpg

a_AMB_415.jpg

a_AMB_416.jpg

a_AMB_418.jpg

a_AMB_419.jpg

a_AMB_420.jpg

a_AMB_422.jpg

a_AMB_423.jpg

a_AMB_424.jpg

a_AMB_461.jpg

a_AMB_465.jpg

a_AMB_471.jpg

a_AMB_475.jpg

a_AMB_495.jpg