Wedding_0727.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1620張
交付張數 : 730張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 自宅紀錄
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0001.jpg

Wedding_0002.jpg

Wedding_0003.jpg

Wedding_0006.jpg

Wedding_0007.jpg

Wedding_0009.jpg

Wedding_0010.jpg

Wedding_0012.jpg

Wedding_0014.jpg

Wedding_0015.jpg

Wedding_0017.jpg

Wedding_0018.jpg

Wedding_0025.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0028.jpg

Wedding_0030.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0035.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0038.jpg

Wedding_0040.jpg

Wedding_0042.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0044.jpg

Wedding_0045.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0050.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0055.jpg

Wedding_0057.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0064.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0067.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0071.jpg

Wedding_0073.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0078.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0080.jpg

Wedding_0082.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0088.jpg

Wedding_0090.jpg

Wedding_0094.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0098.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0101.jpg

Wedding_0103.jpg

Wedding_0104.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0107.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0111.jpg

Wedding_0114.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0117.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0121.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0129.jpg

Wedding_0131.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0134.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0140.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0147.jpg

Wedding_0148.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0151.jpg

Wedding_0155.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0161.jpg

Wedding_0164.jpg

Wedding_0166.jpg

Wedding_0173.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0179.jpg

Wedding_0180.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0186.jpg

Wedding_0189.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0197.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0202.jpg

Wedding_0204.jpg

Wedding_0205.jpg

Wedding_0206.jpg

Wedding_0207.jpg

Wedding_0211.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0214.jpg

Wedding_0217.jpg

Wedding_0218.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0222.jpg

Wedding_0226.jpg

Wedding_0228.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0232.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0236.jpg

Wedding_0238.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0242.jpg

Wedding_0246.jpg

Wedding_0250.jpg

Wedding_0251.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0261.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0264.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0269.jpg

Wedding_0271.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0278.jpg

Wedding_0280.jpg

Wedding_0283.jpg

Wedding_0287.jpg

Wedding_0291.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0299.jpg

Wedding_0300.jpg

Wedding_0304.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0307.jpg

Wedding_0310.jpg

Wedding_0315.jpg

Wedding_0316.jpg

Wedding_0319.jpg

Wedding_0323.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0326.jpg

Wedding_0327.jpg

Wedding_0329.jpg

Wedding_0330.jpg

Wedding_0332.jpg

Wedding_0333.jpg

Wedding_0337.jpg

Wedding_0339.jpg

Wedding_0340.jpg

Wedding_0341.jpg

Wedding_0342.jpg

Wedding_0343.jpg

Wedding_0344.jpg

Wedding_0345.jpg

Wedding_0347.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0351.jpg

Wedding_0354.jpg

Wedding_0358.jpg

Wedding_0359.jpg

Wedding_0362.jpg

Wedding_0366.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0370.jpg

Wedding_0372.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0376.jpg

Wedding_0378.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0385.jpg

Wedding_0386.jpg

Wedding_0388.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0395.jpg

Wedding_0397.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0402.jpg

Wedding_0403.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0406.jpg

Wedding_0410.jpg

Wedding_0412.jpg

Wedding_0414.jpg

Wedding_0415.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0417.jpg

Wedding_0423.jpg

Wedding_0424.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0427.jpg

Wedding_0430.jpg

Wedding_0435.jpg

Wedding_0437.jpg

Wedding_0438.jpg

Wedding_0440.jpg

Wedding_0441.jpg

Wedding_0443.jpg

Wedding_0445.jpg

Wedding_0446.jpg

Wedding_0447.jpg

Wedding_0449.jpg

Wedding_0450.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0453.jpg

Wedding_0455.jpg

Wedding_0457.jpg

Wedding_0459.jpg

Wedding_0460.jpg

Wedding_0461.jpg

Wedding_0466.jpg

Wedding_0467.jpg

Wedding_0468.jpg

Wedding_0474.jpg

Wedding_0479.jpg

Wedding_0480.jpg

Wedding_0484.jpg

Wedding_0485.jpg

Wedding_0492.jpg

Wedding_0493.jpg

Wedding_0496.jpg

Wedding_0502.jpg

Wedding_0505.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0510.jpg

Wedding_0516.jpg

Wedding_0520.jpg

Wedding_0523.jpg

Wedding_0529.jpg

Wedding_0532.jpg

Wedding_0538.jpg

Wedding_0540.jpg

Wedding_0542.jpg

Wedding_0546.jpg

Wedding_0548.jpg

Wedding_0549.jpg

Wedding_0557.jpg

Wedding_0567.jpg

Wedding_0584.jpg

Wedding_0594.jpg

Wedding_0595.jpg

Wedding_0603.jpg

Wedding_0607.jpg

Wedding_0611.jpg

Wedding_0617.jpg

Wedding_0624.jpg

Wedding_0626.jpg

Wedding_0627.jpg

Wedding_0635.jpg

Wedding_0636.jpg

Wedding_0638.jpg

Wedding_0651.jpg

Wedding_0654.jpg

Wedding_0656.jpg

Wedding_0661.jpg

Wedding_0663.jpg

Wedding_0667.jpg

Wedding_0671.jpg

Wedding_0676.jpg

Wedding_0679.jpg

Wedding_0683.jpg

Wedding_0686.jpg

Wedding_0695.jpg

Wedding_0700.jpg

Wedding_0704.jpg

Wedding_0705.jpg

Wedding_0712.jpg

Wedding_0715.jpg

Wedding_0718.jpg

Wedding_0723.jpg

Wedding_0725.jpg

Wedding_0726.jpg

Wedding_0727.jpg

Wedding_0729.jpg